Welkom op de Triple Store van het Kadaster

Hier worden experimentele Linked Datasets van het Kadaster gepubliceerd.

Bezoek de website van het Kadaster Data Science team om meer over ons en onze projecten te weten te komen.

/

Kadaster Knowledge Graph (KKG)

by Data Science Team (DST)1.701.649.871 statements

In de Kadaster Knowledge Graph publiceert het Kadaster een groot aantal door haar beheerde open databronnen op een geïntegreerde en gestandaardiseerde manier.

De Kadaster Knowledge Graph bevat de volgende open data bronnen:

 • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
 • De Top10NL van de Basisregistratie Topografie (BRT).
 • Het open deel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
 • De Publiekrechtelijke Beperkingen (PB).

De Kadaster Knowledge Graph maakt gebruik van de volgende nationale en internationale linked data standaarden:

 • GeoSPARQL (OGC)
 • NEN 3610 (Geonovum)
 • SHACL, OWL, PROV, RDF, RDFS, SKOS (W3C)

De Kadaster Knowledge Graph wordt in een groot aantal use cases gebruikt: overzicht van use cases

De Kadaster Knowledge Graph kan door ontwikkelaars met de gestandaardiseerde SPARQL bevragingstaal worden gebruikt: overzicht van de informatie voor ontwikkelaars

Zie je een fout in de data? Of heb je een andere vraag? Meld dit op het Geoforum.

Versie: 2022.7.6

Landelijke Voorziening (BAG LV)

De Landelijke Voorziening BAG versie 2.0 is beschikbaar als linked open data. Met de ingang van BAG 2.0 zijn er een aantal zaken gewijzigd aan de BAG en hiermee ook de linked data variant van deze basisregistratie. Deze data wordt per kwartaal vernieuwd en mogelijk in de toekomst meer real-time, afhankelijk van de gebruikerswensen. Met deze publicatie verwachten we het gebruik van geodata een stimulans te geven, en we zijn dan ook zeer benieuwd naar gebruikerservaringen en toepassingen.

Links naar:

Landelijke Voorziening (BGT LV)

De Landelijke Voorziening BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor de metadata beschrijving van de BGT-LD.

Links naar:

TOP10NL

by Basisregistratie Topografie (BRT)398.405.475 statements

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland. TOPNL bestanden zijn opgebouwd uit verschillende topografische elementen in het GML formaat en als Geopackage. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk op de informatie te bekijken en te bewerken.

TOPNL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. TOP10NL past de volgende schaal toe: 1:5.000 tot en met 1:25.000.

Links naar:

Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)

by Basisregistratie Kadaster (BRK)7.007.407 statements

Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De beperkingen worden door het Kadaster geregistreerd.

Bij publiekrechtelijke beperkingen gaat het bijvoorbeeld om:

 • beschermde monumenten
 • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
 • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
 • eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen
 • maatregelen die nodig zijn voor landsverdediging

Links naar:

Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

by Basisregistratie Kadaster (BRK)747.353.180 statements

De Digitale Kadastrale Kaart (DKK) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK). In deze kaart zijn gegevens opgeslagen over onder andere perceelnummers, kadastrale grenzen, weg- en waterloopnamen.

Links naar:

Kadastrale registratie onroerende zaken & zakelijke rechten

by Basisregistratie Kadaster (BRK)377.204.467 statements

Deze dataset bevat de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten. Deze registratie maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Links naar: