1. Waarom een IGO?

De behoefte om gebruik te maken van gecombineerde data uit verschillende basisregisters is groot, maar momenteel moeilijk door manier waarop de basisregistraties zijn ingericht en de complexiteit van de bijbehorende gegevensmodellen. De IGO is een eerste oplossing voor dit vraagstuk van geïntegreerd gebruik en biedt de mogelijkheid om op een geïntegreerde manier gebruik te maken van data uit meerdere geo-basisregistraties. Deze IGO oplossing is generiek, dus niet gemaakt om een specifiek probleem voor een bepaalde sector op te lossen, maar een oplossing biedt voor oneindig veel vragen die leven bij verschillende gebruikers in verschillende sectoren.

2. Welke gebruikers onderscheiden wij?

Wij onderscheiden 3 typen gebruikers, waarvoor wij ook drie verschillende ‘user-interfaces’ hebben gemaakt. Namelijk:

  • De gewone gebruiker (burger of bedrijf) die op eenvoudige wijze iets wil opzoeken
  • De professionele gebruiker die gewend is voor haar/zijn werk met (Geo) data te werken en zelf wat complexere vragen wil formuleren en kunnen stellen
  • De software-ontwikkelaar of data-analist die (componenten van) de IGO gebruikt als onderdeel van toepassingen die ontwikkeld worden of voor complexe analyses die bijvoorbeeld de basis voor beleid of beslissingen vormen.

3. Wat kan er nu bereikt worden met het gebruik van de IGO? Dit wordt getoond aan de hand van 4 voorbeelden

Om de geo-basisregistraties integraal te kunnen bevragen moeten wij ervoor zorgen dat de separate silo’s waarin deze data nu zijn opgesloten, integraal worden ontsloten. Dat doen wij door de data uit de geo-BR’s met de ‘”linked data technologie” met elkaar in verband te brengen. Dat noemen wij “Knowledge graphs”. Deze Knowledge graphs maken wij vervolgens (integraal) bevraagbaar, met verschillende soorten ‘bevragingssoftware’ en user-interfaces voor verschillende soorten gebruikers. Ook maken wij het mogelijk om (eigen data) te kunnen toevoegen.

Voorbeeld 1: Veiligheidsregio gaat evacueren

Een fabriek met gevaarlijke stoffen ontploft in de Botlek, er ontstaat een giftige wolk en de wind waait in SW4 richting. De beveiliging wil de bevolking waarschuwen en de scholen, zorgcentra en gebieden waar veel mensen wonen evacueren. De volgende vraag beantwoordt de volgende vragen: "Waar zijn de scholen en zorgcentra binnen een bepaalde straal?".

Met deze query kunnen een postcode en huisnummer worden ingevoerd en kunnen alle gebouwtypen worden geretourneerd en geteld op basis van hun functies.

Opmerking: voor de bovende voorbeeldquery, kappen we de radius af tot 100m voor performance-doeleinden.

Voorbeeld 2: Burgerparticipatie bij onderhoud van groen en speelplaatsen

Gemeente Amsterdam wil meer wijkgericht werken en de burgers laten participeren in het benutten en onderhouden van groen en speelplaatsen. Hiervoor zoekt de beleidsmedewerker met behulp van de IGO eerst de wijken op waar voldoende groen, speeltuinen en speeltoestellen aanwezig zijn.

De volgende query retourneert een kaart met elke buurt in Amsterdam en een pop-up toont het totale aantal parken/speeltuinen op basis van de input van de beleidsmedewerker.

Opmerking: als u geen resultaten krijgt met deze zoekopdracht, heeft uw gemeente waarschijnlijk niet de plus-typegegevens die nodig zijn voor deze zoekopdracht.

De beleidsmedewerker selecteert vervolgens de 5 wijken met het hoogste aantal groenvoorzieningen om een pilot uit te voeren. De volgende query retourneert de naam van de wijk in een bepaalde gemeente met het totale aantal parken/speeltuinen gerangschikt in aflopende volgorde.

Voorbeeld 3: Waar is ‘iets’ in de buurt?

Burger Erwin is een weekend in Rotterdam en zou graag wat oude kerken willen bezoeken. Burger Erwin kan de IGO gebruiken om de vraag te stellen: "Waar zijn alle kerken in Rotterdam en wat zijn hun adressen?". Dit soort vragen zijn eenvoudig te veranderen in alternatieve vragen over de locaties van specifieke bedrijven of diensten binnen een bepaalde geografische regio. De IGO kan, wat objecten betreft, alle vragen beantwoorden over waar iets is of wat iets is. In het volgende voorbeeld kunnen gebruikers zoeken naar objecten met een specifieke functie binnen een bepaald gebied en hun adres retourneren.

Opmerking: als u geen resultaten krijgt met deze zoekopdracht, heeft uw gemeente waarschijnlijk niet de plus-typegegevens die nodig zijn voor deze zoekopdracht.

Voorbeeld 4: Beleidsmaker woningbouwlocaties

Beleidsmaker wil groslijst maken voor geschikte woningbouwlocaties voor grootschalige nieuwbouw (b.v. minimaal 500 woningen). De IGO kan helpen bij het beantwoorden van vragen die de beleidsmaker daarbij heeft, zoals bijvoorbeeld:

  • Waar ligt grasland? Reden: is het goedkoopste soort grond en het scheelt NOx uitstoot van 5 koeien per km2
  • Wat is de oppervlakte van het grasland in vierkante kilometers? Reden: 20 woningen per ha, want wijk moet ruim opgezet zijn.

De vorige twee vragen zijn eenvoudig te beantwoorden met de IGO. De resultaten van de zoekopdracht kunnen vervolgens worden gedownload. In combinatie met de resultaten van een eerdere zoekopdracht, zoals bijvoorbeeld de voorbeeld query 3 die stationsgebouwen in een bepaalde woonplaats kan retourneren, wordt deze zoekopdracht verder worden geanalyseerd met een GIS-toepassing om de resultaten van de volgende vragen te retourneren. Bijvoorbeeld:

Op basis van bovenstaande resultaten:

  • Is het station in de buurt en een aangrenzende doorgaande weg?
  • Wat staat er nog op dat perceel om afweging te kunnen maken slopen of inpassen?
  • Grenzend aan een wijk of buurt (hoeveel inwoners/gebouwen, welke voorzieningen zoals winkels of scholen)?