[Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet, …]

Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet Belemmeringenwet Privaatrecht Besluit op basis van artikel 9.9 Wet Natuurbescherming Gedoogplicht landsverdediging Belemmeringenwet Landsverdediging: Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht: Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht: Bevel verplaatsing werk Wet ruimtelijke ordening Erfgoedwet Erfgoedwet: Lasten en voorschriften uitvoering werk Erfgoedwet: Gedoogplicht archeologisch onderzoek door minister OCW Erfgoedwet: Gedoogplicht archeologisch onderzoek door bestuursorgaan Erfgoedwet: Toezending van een ontwerpbesluit door minister OCW Erfgoedwet: Afschrift van een inschrijving door minister OCW Bekostigingsbesluit / verordening baatbelasting Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift) Wet inzake de luchtverontreiniging Ontgrondingenwet Sluiting woning, lokaal of erf Bekostigingsbesluit / verordening bouwgrondbelasting Gemeentewet: Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift) Gemeentewet: Sluiting woning, lokaal of erf Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting Gemeentewet: Verordening baatbelasting Huisvestingswet 2014 Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing Wet bodembescherming Verbod op basis van de Luchtvaartwet Rijksmonumenten op basis van de Monumentenwet Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuurbescherming Ontgrondingenwet: Gedoogplicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Opiumwet: Sluiting object Opiumwet Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet Provinciewet: Aanwijzing provinciaal monument (voornemen, aanwijzing, afschrift) Besluit aanwijzing gronden Voorstel aanwijzing gronden Wet agrarisch grondverkeer Wet bodembescherming: Beschikking geval ernstige verontreiniging en noodzaak spoedige sanering Wet bodembescherming: Bevel ongewoon voorval Wet bodembescherming: Instemming verslag uniforme sanering Wet bodembescherming: Instemming verslag Wet bodembescherming: Instemming nazorgplan Wet bodembescherming: Bevel tijdelijke beveiligingsmaatregelen, onderzoek, beheren of saneren Wet bodembescherming: Maatregel bevel Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten Wet bodembescherming: Uitoefening bevoegdheden vier grote steden of andere aan te wijzen gemeenten of plusregio Plicht treffen voorzieningen welstand Plicht ingebruikgeving object aan een ander Wet agrarisch grondverkeer: Aanwijzing landgoed Wet agrarisch grondverkeer: Vestiging voorkeursrecht bij KB Sluiting object Wet inzake de luchtverontreiniging: Gedoogplicht meting luchtverontreiniging Aanwijzing Natura2000-gebied Wet natuurbescherming: Aanwijzing Natura2000-gebied Wet natuurbescherming: Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied Wet natuurbescherming: Verbod vellen houtopstanden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom, niet geldend voor rechtsopvolgers Wet ruimtelijke ordening: Exploitatieplan Besluit of bevel op basis van waterstaatswet 1900 Waterwet Waterwet: Bevel bij ongewoon voorval Waterwet: Bevel verrichten onderzoek en tijdelijke beveiligingsmaatregelen Waterwet: Gedoogplicht onderzoek of waterstaatswerk Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw Wet voorkeursrecht gemeenten: Besluit aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten: Voorstel aanwijzing gronden Besluit op basis van woningwet Woningwet: Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand Woningwet: Plicht ingebruikgeving object aan een ander Woningwet: Sluiting object Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom niet geldend voor rechtsopvolgers Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied Verbod vellen houtopstanden

[Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet, …]

Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet Belemmeringenwet Privaatrecht Besluit op basis van artikel 9.9 Wet Natuurbescherming Gedoogplicht landsverdediging Belemmeringenwet Landsverdediging: Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht: Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht: Bevel verplaatsing werk Wet ruimtelijke ordening Erfgoedwet Erfgoedwet: Lasten en voorschriften uitvoering werk Erfgoedwet: Gedoogplicht archeologisch onderzoek door minister OCW Erfgoedwet: Gedoogplicht archeologisch onderzoek door bestuursorgaan Erfgoedwet: Toezending van een ontwerpbesluit door minister OCW Erfgoedwet: Afschrift van een inschrijving door minister OCW Bekostigingsbesluit / verordening baatbelasting Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift) Wet inzake de luchtverontreiniging Ontgrondingenwet Sluiting woning, lokaal of erf Bekostigingsbesluit / verordening bouwgrondbelasting Gemeentewet: Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift) Gemeentewet: Sluiting woning, lokaal of erf Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting Gemeentewet: Verordening baatbelasting Huisvestingswet 2014 Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing Wet bodembescherming Verbod op basis van de Luchtvaartwet Rijksmonumenten op basis van de Monumentenwet Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuurbescherming Ontgrondingenwet: Gedoogplicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Opiumwet: Sluiting object Opiumwet Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet Provinciewet: Aanwijzing provinciaal monument (voornemen, aanwijzing, afschrift) Besluit aanwijzing gronden Voorstel aanwijzing gronden Wet agrarisch grondverkeer Wet bodembescherming: Beschikking geval ernstige verontreiniging en noodzaak spoedige sanering Wet bodembescherming: Bevel ongewoon voorval Wet bodembescherming: Instemming verslag uniforme sanering Wet bodembescherming: Instemming verslag Wet bodembescherming: Instemming nazorgplan Wet bodembescherming: Bevel tijdelijke beveiligingsmaatregelen, onderzoek, beheren of saneren Wet bodembescherming: Maatregel bevel Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten Wet bodembescherming: Uitoefening bevoegdheden vier grote steden of andere aan te wijzen gemeenten of plusregio Plicht treffen voorzieningen welstand Plicht ingebruikgeving object aan een ander Wet agrarisch grondverkeer: Aanwijzing landgoed Wet agrarisch grondverkeer: Vestiging voorkeursrecht bij KB Sluiting object Wet inzake de luchtverontreiniging: Gedoogplicht meting luchtverontreiniging Aanwijzing Natura2000-gebied Wet natuurbescherming: Aanwijzing Natura2000-gebied Wet natuurbescherming: Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied Wet natuurbescherming: Verbod vellen houtopstanden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom, niet geldend voor rechtsopvolgers Wet ruimtelijke ordening: Exploitatieplan Besluit of bevel op basis van waterstaatswet 1900 Waterwet Waterwet: Bevel bij ongewoon voorval Waterwet: Bevel verrichten onderzoek en tijdelijke beveiligingsmaatregelen Waterwet: Gedoogplicht onderzoek of waterstaatswerk Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw Wet voorkeursrecht gemeenten: Besluit aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten: Voorstel aanwijzing gronden Besluit op basis van woningwet Woningwet: Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand Woningwet: Plicht ingebruikgeving object aan een ander Woningwet: Sluiting object Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom niet geldend voor rechtsopvolgers Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied Verbod vellen houtopstanden