High2x2 - #Energie

high2x2-energie
Created on Oct 31st, 2022

Deze organisatie dient als verzameling van alle activiteiten, datasets en resultaten van een High2x2 samenwerking tussen Kadaster, RVO en VIVET om tot een conceptversie van een #Energie Kenniskaart te komen. Alle gebruikte data is open data en is te vinden op het tabblad datasets. De hier getoonde data stories geven inzicht in de achtergronden en resultaten van de samenwerking.

Members

Introductie

De voortgang van de energietransitie moeten we kunnen volgen. We willen weten of we op de goede weg zijn bij het behalen van onze doelstellingen, dus b.v. of er voldoende windmolens zijn geplaatst en gepland. Daarnaast willen we weten waar ze staan, om b.v. te kunnen inschatten of ze goed ruimtelijk zijn ingepast, of ze een veiligheidsrisico vormen. Na een kort zoekrondje op internet binnen de publieke sites, blijkt het lastig om een eenduidig antwoord te vinden op b.v. de relatief makkelijke vraag hoeveel windmolens er per provincie zijn.

Vanuit VIVET hebben we onderzocht of het stelsel van basisregistraties een eenduidig antwoord zou opleveren. We hebben juist in de basisregistraties gezocht, omdat het proces van actualisatie door o.a. gemeenten, wettelijk is geregeld en overheden de basisregistraties verplicht moeten gebruiken. We zien dat de verschillen in aantallen windmolens op de publieke sites. De verschillen lijken grotendeels te verklaren door het verschil in moment-opname en de definities gehanteerd binnen het inwinningproces.

De keuze voor het verzamelen van gekoppelde informatie aan de basisregistraties is het faciliteren van zowel actualiteit alsook flexibiliteit. Hierbij willen we niet steeds losse koppelingen maken met gedownloade databestanden, waarmee niet beide randvoorwaarden optimaal worden gefaciliteerd. Door te werken met dynamische koppelingen in een gekoppeld (federatief) stelsel, houden we meer actualiteit in het overzicht en flexibiliteit in het type gewenste vragen/informatie. We hebben daarom gekeken naar het opstellen van een Knowledge Graph van de basisregistraties, die we ook gekoppeld hebben aan data van andere overheden, zoals b.v. atlas van de leefomgeving van RIVM en RVO over de SDE-subsidie.

Opmerking: we presenteren op deze pagina de resultaten uit twee focusdagen waarin gegevens van de BGT, BRT, RIVM en Topstakels werden gecombineerd en geanalyseerd. Het resultaat staat in de #Energie Knowledge Graph. De herkomst van de data zal in verdere iteraties worden toegevoegd aan de grafiek, zodat ook de originele gegevens kunnen worden getraceerd. Door deze actieve koppeling naar de originele gegevens, houden we het #Energie Knowledge Graph met minimale inspanning actueel. Ook kunnen we makkelijk koppelingen naar andere open-data sources koppelingen maken, zoals b.v. het SDE subsidie bestand van RVO.

Download optie voor de BGT: link

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.