[Woningwet: Oplegging last ond ...... ldend voor rechtsopvolgers, …]
[Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten, …]
[Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting, …]
[Waterwet: Bevel verrichten onderzoek en tijdelijke beveiligingsmaatregelen, …]
[Opiumwet: Sluiting object, …]
[Besluit op basis van artikel 9.9 Wet Natuurbescherming, …]
[Belemmeringenwet Privaatrecht: Gedoogplicht, …]
[Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, …]
[Wet natuurbescherming: Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied, …]
[Instelling van weldadigheid, …]
[Woningwet: Oplegging last ond ...... geldt voor rechtsopvolgers, …]
[Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift), …]
[Wet agrarisch grondverkeer: Aanwijzing landgoed, …]
[Betreft mandeligheid, …]
[Woningwet: Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw, …]
[Wet inzake de luchtverontreiniging, …]
[Wet bodembescherming: Beschik ...... noodzaak spoedige sanering, …]
[Erfgoedwet: Toezending van een ontwerpbesluit door minister OCW, …]
[Wet inzake de luchtverontreiniging: Gedoogplicht meting luchtverontreiniging, …]
[Wet bodembescherming: Uitoefe ...... zen gemeenten of plusregio, …]
[Publiekrechtelijke rechtspersoon, …]
[Ontgrondingenwet: Gedoogplicht, …]
[Wet ruimtelijke ordening: Exploitatieplan, …]
[Stuk, instantie of project, …]
[Commanditaire vennootschap, …]
[Wet bodembescherming: Instemming verslag, …]
[Belemmeringenwet Privaatrecht: Bevel verplaatsing werk, …]
[Kerkelijke organisatie, …]
[Erfgoedwet: Afschrift van een inschrijving door minister OCW, …]
[Rechtspersoon naar buitenlands recht, …]
[Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet, …]
[Wet bodembescherming: Maatregel bevel, …]
[Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw, …]
[Plicht ingebruikgeving object aan een ander, …]
[Gedoogplicht landsverdediging, …]
[Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand, …]
[Gemeentewet: Aanwijzing gemee ...... ng, aanwijzing, afschrift), …]
[Belemmeringenwet Privaatrecht, …]
[Naamloze vennootschap, …]