Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 in te zien via het WOZ-waardeloket. Verder is de Basisregistratie WOZ op dit moment niet openbaar.

De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is, vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht.

Het Kadaster bouwt verder en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT. De producten uit deze landelijke voorziening zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
  • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

Tijdelijke versie van de Linked Dataset met RVO energielabels. Deze dataset bevat de energielabels voor de gemeente Bloemendaal.

Tijdelijke versie van de Linked Dataset met RVO energielabels. Deze dataset bevat de energielabels voor de gemeente Dordrecht.

Linked Dataset die kadastrale gemeentes lijkt te beschrijven.

Deze dataset lijkt onderdeel uit te maken van de BRK.

Dit is een proef waarbij Linked Data vervaardigd is uit een ShapeFile die een deel van de BGT bevat.

Deze dataset geeft verschillende illustraties van hoe data kwaliteit kan worden gemodelleerd gebruik makend van Linked Data technieken.

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. Gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Kopie van de GML download voor Nederland.

Oorsprong: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt-

Dit is een proef waarbij Linked Data vervaardigd is uit een ShapeFile die een deel van de BGT bevat.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Export uit Areaalviewer. Deze data is ook te vinden in de gis viewer: http://maps.noord-holland.nl/areaal Een selectie van 18 objecttypen uit de viewer is omgezet naar Linked Data.

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2019. Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2019 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2019.

Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen. In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Linkset tussen:

Bezoek de volgende links om de metadata voor de BAG dataset en de verschillende diensten te bekijken:

  • De BAG dataset: link
  • WFS dienst voor de BAG: link
  • WMS dienst voor de BAG: link
  • WMTS dienst voor de BAG: link

Bezoek de volgende links om de metadata voor de BAG dataset en de verschillende diensten te bekijken:

  • De BAG dataset: link
  • WFS dienst voor de BAG: link
  • WMS dienst voor de BAG: link
  • WMTS dienst voor de BAG: link