Kadaster

kadaster
Created on Jul 11th, 2019

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Op deze pagina bevinden zich experimentele Kadaster datasets

Members

DiS-Geo High 5: Integratie Linked Data & Geo-data

Created 23 days ago

DiS-Geo High 5: Integratie Linked Data & Geo-data

Geo-informatie en Linked Data

Binnen gemeenten, overheden en provincies wordt al jaren gewerkt met data, waarvan het veelal een geo-component bevat. Tools zoals ArcGIS en QGIS zijn bij menige afdeling een vertrouwde tool in de gereedschapskoffer. Geo data kan veel waarde brengen in dergelijke analyses, maar kan ook misleidend zijn. De informatie die getoond wordt is een aaneenschakeling van kaartlagen die over elkaar heen liggen. Deze koppeling is vaak volledig, maar mist ook bepaalde onderdelen:

 • Het is onduidelijk wat de daadwerkelijke (semantische) relatie is tussen de gerelateerde objecten
 • De interpretatie is een menselijke actie
 • Relaties die alleen administratief te leggen zijn ontbreken vaak in het geheel.

Figuur 1 toont de bijbehorende percelen en diens informatie voor een gegeven adres. Dit is een typische koppeling waarbij de administratieve werkelijkheid anders (kan) zijn dan de geometrische koppeling zou suggereren. Deze link beschrijft percelen welke toebehoren (in een akte van overschrijving benoemd zijn) aan een adres. Deze domeinkennis en ownership op het koppelvlak is van vitaal belang. Vanuit de bronnen DKK (Het open gedeelte van de Basisregistratie Kadaster) wordt deze koppeling met de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) bijgehouden.

(Vul hier ook een ander postcode + huisnummer in om de koppeling te bekijken).

Gemeenten Nederland

Created 23 days ago

Nederlandse gemeenten

Deze data story geeft een overzicht van de grootste Nederlandse gemeenten (op basis van oppervlakte), en de meest dichtbevolkte Nederlandse gemeenten.

De grootste Nederlandse gemeente

De gemeenten kunnen gesorteerd worden op basis van hun oppervlakte. Hieronder volgt een overzicht van de 25 grootste gemeenten. Omdat water wordt meegerekend is Zeewolde groter dan Amsterdam!

BGT High3

Created 24 days ago

BGT High3

Let op: Veel van deze resultaten zijn niet langer beschikbaar. De BGT is wel inmiddels als officiële linked data set beschikbaar is. Kijk daarvoor ook eens op https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/.

De BGT als Linked Data

De BGT is de enige geo Basisregistratie die begin 2020 niet als Linked Data beschikbaar was. Daarmee was de BGT ook niet integraal bevraagbaar in combinatie met andere datasets. Het Kadaster Data Science Team, Provincie Noord-Holland, CROW en CGI, hebben daarom in 3 dagen (High3 week) een experiment uitgevoerd om de BGT eenmalig om te zetten naar Linked Data, en door middel van een Data Story (deze pagina) wat inzicht te bieden in de mogelijkheden.

Allereerst zijn we gestart met het omzetten van de BGT naar Linked Data. Figuur 1 geeft een overzicht van de omvang en het soort objecten dat door ons is omgezet.

Energie Data Story

Created a month ago

Windturbineparken in Nederland

Veranderingshistorie voor de BRT

Created a month ago

Ieder kwartaal wordt de Basisregistratie Topografie (BRT) vernieuwd. Daarbij zijn we continu op zoek om de bestaande levering zoveel mogelijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden voor de gebruikers meteen zichtbaar. Middels deze pagina kan de gebruiker de toegepaste wijzigingen op de huidige levering terugvinden.

De BRT wordt kwartaallijks ge-üpdate in:

 • Januari
 • April
 • Juli
 • Oktober

Benieuwd naar de veranderingen die er in de brondata van een nieuwe BRT versie zijn opgenomen? Kijk dan ook eens naar de BRT Releasenotes. De meeste wijzigingen zijn direct onderdeel van de Linked Data levering? Is er een grote modelmatige wijziging ontstaan door een wijziging in de bron? In dat geval kun je dat hieronder lezen.

Soms komt het voor dat een levering iets uitloopt. Mocht je benieuwd zijn naar de status van de huidige levering? Neem dan contact met ons op via de actuele contactgegevens op Labs.Kadaster.

Openbare orde & Veiligheid

Created 2 months ago

Ondermijning

Om inzicht te krijgen in ondermijning van (georganiseerde) criminaliteit is geodata van groot belang. Zoals:

 • Adressen van panden waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden
 • Percelen waarop ondermijnende activiteiten hebben plaatsgevonden
 • Publiekrechtelijke beperkingen (krachtens de Opiumwet) op objecten

Van nog groter belang is dat de data gecombineerd kan worden gebruikt zodat inzichtelijk wordt gemaakt waar mogelijke ondermijning op de loer ligt of al plaatsvindt.

Voor deze toepassing willen we gegevens uit de integrale gebruiksoplossing gebruiken om te bepalen welke opiumwet beperkingen er aanwezig zijn binnen een bepaalde gemeente en op welke adressen deze beperkingen van toepassing zijn. Daarvoor moeten we eerst weten hoe beperkingen zijn geregistreerd op de verschillende objecten.

Haal Centraal Analyse

Created 2 months ago

Introductie

Door het Kadaster Data Science Team (opdrachtnemer) is in opdracht van het programma Haal Centraal en in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag en vertegenwoordigers van de VNG (opdrachtgever) gewerkt aan een PoC.

Deze PoC moet antwoord geven op de vraag of het Knowledge Graph concept een analyse use case van de gemeenten kan invullen. Waarbij de kerngedachte is dat de analyse door de gemeente wordt uitgevoerd met gebruikmaking van data bij de landelijke registratie; zodat die data niet gekopieerd hoeft te worden door de gemeente. Bovendien beschikken gemeenten in dat geval over een landsdekkende dataset, in plaats van alleen de lokale.

De PoC levert onder andere een aantal datasets die beschikbaar komen als Linked Data en integraal bevraagbaar worden op basis van een Knowledge Graph met daarop Query Endpoints.

Religieuze gebouwen in Nederland

Created 3 months ago

1. Introductie

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als Linked Open Data. In deze Data Story kijken we naar de religieuze gebouwen die in de BRT dataset worden beschreven. De BRT wordt beheerd door het Kadaster.

We beginnen met het tellen van het aantal religieuze gebouwen in Nederland in combinatie met hun gebouwsoort. Het volgende cirkeldiagram laat de gebouwsoorten zien die in de Linked Data gebruikt worden om de verschillende soorten religieuze gebouwen mee aan te duiden, samen met het aantal instanties voor iedere soort.

Vind een gebouw

Created 3 months ago

Vind een of meerdere BAG panden (bv. uw huis) door de bevraging aan te passen.

1. Vind een adres

De volgende vraag kan gebruikt worden om specifiek adres te vinden.

Data Story voor Planologen - per Buurt

Created 3 months ago

Planologen en stedenbouwers houden zich bezig met wat mensen waar kunnen doen en hoe dat kan veranderen.

Daarvoor hebben ze geodata nodig, zoals

 • Locatie en oppervlakte van gebouwen en terreinen.
 • Type gebouw of terrein.
 • Functie of gebruiksdoel van een gebouw of een terrein.

Ze willen ook vragen stellen over combinaties en selecties, zoals “totale oppervlakte van alle gebouwen met een sportfunctie”.

Alle onderstaande bevragingen gaan uit van een CBS Buurt als geografische afkadering tbv een analyse. Voor een identieke data story waarin over woonplaatsen wordt geredeneerd, zie deze data story.

Veranderingshistorie voor de BGT

Created 4 months ago

Ieder kwartaal wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie vernieuwd. Daarbij zijn we continu op zoek om de bestaande levering zoveel mogelijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden voor de gebruikers meteen zichtbaar. Middels deze pagina kan de gebruiker de toegepaste wijzigingen op de huidige levering terugvinden.

De BGT wordt kwartaallijks ge-üpdate in:

 • Januari
 • April
 • Juli
 • Oktober

Soms komt het voor dat een levering iets uitloopt. Mocht je benieuwd zijn naar de status van de huidige levering? Neem dan contact met ons op via de actuele contactgegevens op Labs.Kadaster.

Data Story voor Planologen

Created 4 months ago

Data Story voor Planologen

Algemene queries voor KG gebruik

Created 5 months ago

De volgende data story is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen bij het gebruik en de navigatie van de knowledge graph. Deze generieke query's hebben twee doelen:

 • De generieke query's die hier zijn opgenomen, dienen om te illustreren hoe de schema.org-ontologie, die wordt gebruikt bij de modellering van het data model voor de knowledge graph, wordt toegepast om de data uit bestaande basisregistraties gemakkelijker beschikbaar te stellen.

 • Deze query's ondersteunen gebruikers door een eerste stap te bieden voor het opvragen van data op basis van verschillende eigenschappen in de knowledge graph. Het is de bedoeling dat deze queries een startpunt vormen voor gebruikers waarop ingewikkeldere queries gebouwd kunnen worden.

Basisregistratie Kadaster

Created 5 months ago

De Kadastrale Kaart

Sinds kort is ook de Kadastrale Kaart als Linked Data beschikbaar. Momenteel kent deze nog geen verbindingen naar andere basisregistraties. Wel is er een link naar de BAG in de maak. Deze linkset wordt binnen het Kadaster al actief onderhouden en stelt ons straks in staat om alle basisregistraties als één geconnecteerd geheel te bevragen. In onderstaande query vind je een voorbeeld van een bevraging op de Kadastrale Kaart. Hiermee laten we zien hoe we vanuit een Kadastrale Gemeente alle kadastrale percelen kunnen bevragen en op de kaart kunnen tonen. Voor performance redenen is het aantal percelen in deze query gelimiteerd tot de eerste 10000.

Let op dat een Kadastrale gemeente niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan reguliere (CBS) gemeente. Er is wel een administratieve koppeling aanwezig, maar deze is (nog) niet onderdeel van de levering.

BAG 2.0

Created 6 months ago

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Overzicht van de BRT linked dataset

Created 6 months ago

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. De data uit de BRT wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BRT bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BRT. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Kadaster Data Quiz

Created 8 months ago

Vraag 1: Wat was het meest productieve bouwjaar in Amsterdam volgens de BAG?

Kadaster LD registraties

Created 9 months ago

2. Vastlegging definities

In linked data zijn er twee soorten definities: klassen en eigenschappen. Deze sectie legt vast hoe deze definities gemodelleerd worden.

2.1 Generieke modelleereisen

Deze sectie behandelt de modelleereisen die zowel voor klassen alsook voor eigenschappen worden toegepast.

Verplichte eigenschappen:

skos:definition
Deze relatie moet worden gebruik om een menselijk leesbare definitie van de klasse vast te leggen. Deze eigenschap is vereist omdat anders niet duidelijk is wat door de klasse wordt aangeduid.
skos:prefLabel
Deze relatie moet worden gebruikt om de officiële naam van een klasse vast te leggen. Iedere klasse moet precies één officiële naam hebben. De waardes van deze eigenschap moeten een taal code (bijvoorbeeld @nl) hebben.

Toegestane eigenschappen:

dct:source
Deze eigenschap wordt gebruikt om de bron op te geven waar deze definitie wordt vastgelegd.
rdfs:seeAlso
Deze relatie geeft een link naar een intern of extern document waarin deze klasse wordt beschreven. Deze relatie is met name nuttig wanneer een data model al elders (maar niet als linked data) is vastgelegd. Zo is het linked data model optimaal verbonden met andere modellen en documentatie. De waarde van deze eigenschap moet van het type `xsd:anyURI` zijn.
skos:altLabel
Deze relatie moet worden gebruikt om alle alternatieve namen van een klasse vast te leggen. Een alternatieve naam is iedere naam die niet de geprefereerde naam is. Wanneer een klasse geen alternatieve namen heeft zal deze eigenschap voor die klasse ontbreken. De waardes van deze eigenschap moeten een taal code (bijvoorbeeld @nl) hebben.

Veranderingshistorie voor de Linked Data kwartaallevering BAG 2.0

Created 10 months ago

De eerste publicatie van de linked data kwartaallevering vond plaats in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder zijn de veranderingen voor iedere daaropvolgende versie vastgelegd.

Evacuatie o.b.v. Kadastrale gegevens

Created 10 months ago

Achtergrond

Je kan de query aan passen op bijvoorbeeld jou eigen omgeving of de omgeving van belangrijke locaties. Dit lukt door het huisnummer en adres in te voeren in de queries die hieronder staan.

Gemeenten met plus-type Boom

Created a year ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan in verschillende situaties worden gebruikt en bevat vaak enkele plus-type data die niet voor elke gemeente verplicht zijn, maar wel interessant kunnen zijn wanneer deze worden opgenomen. Een van deze klassen van het plus-type zijn openbare boominstanties. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen als we van plan zijn om deze plus data te gebruiken, is: 'Welke gemeenten houden een bepaald type plus data bij?'

De gemeenten (top 25 in volgorde van grootste aantal boominstanties) die boom plus-type data bijhouden zijn als volgt (Figuur 1).

Hoogspanningsmasten Kaart

Created a year ago

De Basisregistratie Topografie (BGT) kan in verschillende use-cases worden gebruikt, waaronder het vinden van het aantal en de locatie van alle hoogspanningsmasten in Nederland. Om dit te doen stellen we eerst de vraag: hoeveel hoogspanningsmasten zijn er verspreid over Nederland? (figuur 1 hieronder).

BGT Wegwerkzaamheden

Created a year ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan voor verschillende use cases gebruikt worden. En voorbeeld van zo'n use case is wegonderhoud. Wanneer onderhoud aan wegen plaatsvind is er vaak de behoefte om omwonenden daarvan op de hoogte te stellen. Omdat alle wegdelen in Nederland in de BGT worden geregistreerd kan aan het begin van een onderhoudstraject een uitdraai gemaakt worden van de adressen die moeten worden aangeschreven. Dit wordt in Figuur 1 getoond.

Windturbines in Nederland

Created a year ago

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Overzicht van de BGT-LD dataset

Created a year ago

1. Inleiding

Deze data story geen een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

Logboek voor BGT Ontwikkeling

Created a year ago

Introductie

In dit logboek wordt de ontwikkeling van de linked data versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bijgehouden.

De huidige staat van de BGT dataset kan hier gevonden worden.