Data Model Kadaster Kennisgraaf

Deze pagina documenteert het volledige data model van de Kadaster Kennisgraaf.

1. Download opties

Het data model van de Kadaster Kennisgraaf kan op verschillende manieren gedownload worden:

 • Alleen de concepten (SKOS), voor gebruik in ArchiXL: link
 • Alleen de klassen en eigenschappen (RDFS/OWL), voor gebruik in Weaver: link
 • Alleen de shapes (SHACL): link

2. Data model structuur

Ieder gegeven in het data model van de Kadaster Kennisgraaf is op 3 niveau's vastgelegd. Deze 3 niveau's staan met elkaar in verband:

 1. Node shapes en property shapes (SHACL) geven de beperkingen aan waar de gegevens in de Kadaster Kennisgraaf aan voldoen. Deze beperkingen zijn altijd consistent met de betekenis zoals vastgelegd in de klassen en eigenschappen, maar kunnen op onderdelen strikter zijn.
 2. Klassen en eigenschappen (RDFS/OWL) leggen de formele betekenis vast. Deze betekenis legt vast wat andere applicaties en gebruikers op het Internet mogen verwachten wanneer ze de gegevens uit de Kadaster Kennisgraaf gebruiken.
 3. Concepten (SKOS) leggen de menselijk leesbare betekenis vast.

Het volgende diagram geeft aan hoe deze 3 niveau's met elkaar in verband staan.

flowchart LR sh:NodeShape -- sh:targetClass --> owl:Class -- dct:subject --> skos:Concept sh:NodeShape -- sh:property --> sh:PropertyShape sh:PropertyShape -- sh:path --> owl:DatatypeProperty -- dct:subject --> skos:Concept sh:PropertyShape -- sh:path --> owl:ObjectProperty -- dct:subject --> skos:Concept

3. Document structuur

De rest van dit document volgt een vaste structuur voor klassen en eigenschappen. Deze worden vastgelegd in secties A (NEN3610:2022nl), B (Samenhangende Object Registratie), en C (Kadaster-breed model).

3.1 Document structuur voor klassen

Klassen worden beschreven in de volgende subsecties:

 1. Linguïstische duiding bevast de menselijk leesbare definities, voorbeeld, en gebruiksnotities. Deze gegevens zijn in lijn met de menselijk leesbare vastlegging voor deze klasse (SKOS).
 2. Schematische weergave geeft een overzicht van de taxonomie voor deze klasse, alsook de eigenschappen die deze klasse als domein hebben.
 3. Formele duiding geeft een beschrijving in het RDF Turtle formaat van de machine-leesbare gegevens die voor deze klasse zijn vastgelegd in SHACL en in RDFS/OWL.
 4. Eigenschappen geeft een tabel met een overzicht van de eigenschappen die deze klasse als domein hebben.

3.2 Document structuur voor eigenschappen

Eigenschappen worden beschreven in de volgende subsecties:

 1. Linguïstische duiding bevat de menselijk leesbare definities, voorbeeld, en gebruiksnotities. Deze gegevens zijn in lijn met de menselijk leesbare vastlegging voor deze eigenschap (SKOS).
 2. Schematische weergave geeft een overzicht van de directe context van deze eigenschap binnen het data model.
 3. Formele duiding geeft een beschrijving in het RDF Turtle formaat van de machine-leesbare gegevens die voor deze eigenschap zijn vastgelegd in SHACL en in RDFS/OWL.

4. Geautomatiseerde overzichten

Hieronder volgen een aantal automatisch aangemaakte overzichten op basis van het volledige data model van de Kadaster Kennisgraaf. Voor meer detail kan gebruik worden gemaakt van de uitgebreide documentatie per klasse en per eigenschap die na deze automatische overzichten volgt.

Automatisch overzicht van alle concepten (SKOS) die worden gebruikt in de Kadaster Kennisgraaf.

Automatisch schematisch overzicht van alle klassen en eigenschappen (RDFS/OWL) die in de Kadaster Kennisgraaf worden gebruikt.

A. NEN3610:2022nl

De Kadaster Kennisgraaf maakt gebruik van de laatste versie van NEN 3610, te weten: NEN 3610:2022 nl

Het volgende diagram geeft een overzicht van de klassen en eigenschappen uit de NEN 3610 die binnen de Kadaster Kennisgraaf worden gebruikt.

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_Constructie <|-- nen3610_Gebouw nen3610_GeoObject <|-- nen3610_ReëelObject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_ReëelObject <|-- nen3610_Constructie nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte prov_Entity <|-- nen3610_Registratiegegevens rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject rdfs_Resource <|-- prov_Entity nen3610_GeoObject "1" --> "1..*" nen3610_Registratiegegevens: nen3610_geregestreerdMet class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_beginGeldigheid: xsd_date [1..1] +nen3610_eindGeldigheid: xsd_date [0..1] +nen3610_eindRegistratie: xsd_dateTime [0..1] +nen3610_objectBegintijd: xsd_date [1..1] +nen3610_objectEindtijd: xsd_date [0..1] +nen3610_tijdstipRegistratie: xsd_dateTime [1..1] +nen3610_versie: xsd_positiveInteger [1..1] } class nen3610_GeoObject { +nen3610_identificatie: xsd_string [1..1] +nen3610_domein: xsd_string [1..1] }

A.1. Geo-object (nen3610:GeoObject)

A.1.1 Linguïstische duiding

A.1.1.1 Definitie

Fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde.

A.1.1.2 Voorbeelden

Een aannemer beschrijft in zijn brochure hoe een modelwoning eruit kan zien. De brochure bevat ook een plattegrond van de standaardwoning. Toch is die door een plattegrond gerepresenteerde woning geen geo-object; immers, de exacte plaats op de aarde waar die woning gaat worden gebouwd, is niet relevant; de plattegrond heeft geen georeferentie en is daarom geen geo-object. Zodra de woning gebouwd wordt/gaat worden, kan de tekening worden gebruikt om de plaats (en vorm) van het gebouw in de werkelijkheid te beschrijven; door coördinaten en/of een adres is de tekening nu een drager van geo-informatie geworden. Het gebouw beschreven met de plattegrond is daarmee een geo-object geworden.

A.1.1.3 Gebruiksnotities

Indien met een geo-object een gebied wordt bedoeld, kan dit in twee of drie dimensies zijn begrensd.

Of een fenomeen een geo-object is of niet hangt af van de context waarin het object is geplaatst. Is er een associatie met een geo-gerefereerde locatie dan is het een geo-object. Is de associatie er niet dan is het fenomeen geen geo-object. Zo is bijvoorbeeld het fenomeen huis weergegeven op een landkaart een geo-object. Is het weergegeven op een foto dan is het geen geo-object. Met andere woorden: koppeling van geo-informatie maakt van een object een geo-object.

A.1.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject nen3610_GeoObject "1" --> "1..*" nen3610_Registratiegegevens: nen3610_geregestreerdMet class nen3610_GeoObject { +nen3610_identificatie: xsd_string [1..1] +nen3610_domein: xsd_string [1..1] }

A.1.3 Formele duiding

nen3610-shp:GeoObject
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  nen3610-shp:GeoObject_domein,
  nen3610-shp:GeoObject_geregistreerdMet,
  nen3610-shp:GeoObject_identificatie;
 sh:targetClass nen3610:GeoObject.

nen3610:GeoObject
 a owl:Class;
 dct:subject nen3610-con:GeoObject;
 rdfs:subClassOf geo:Feature.

A.1.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
nen3610:domein1.4.1xsd:string
nen3610:geregistreerdMet1.4.2nen3610:Registratiegegevens
nen3610:identificatie1.4.3xsd:string

A.1.4.1 Domein (nen3610:domein)

A.1.4.1.1 Linguïstische duiding
A.1.4.1.1.1 Definitie

Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is.

A.1.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_GeoObject { +nen3610_domein: xsd_string [1..1] }
A.1.4.1.3 Formele vastlegging
nen3610-shp:GeoObject_domein
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:domein.

nen3610:domein
 a owl:DatatypeProperty;
 dct:subject nen3610-con:domein;
 rdfs:domain nen3610:GeoObject;
 rdfs:range xsd:string;

A.1.4.2 Geregistreerd met (nen3610:geregistreerdMet)

A.1.4.2.1 Linguïstische duiding
A.1.4.2.1.1 Definitie

Gegevens over de registratie van het object als informatieobject.

A.1.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram nen3610_GeoObject "1" --> "1..*" nen3610_Registratiegegevens: nen3610_geregistreerdMet
A.1.4.2.3 Formele duiding
nen3610-shp:GeoObject_geregistreerdMet
 a sh:PropertyShape;
 sh:class nen3610:Registratiegegevens;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:geregistreerdMet.

nen3610:geregistreerdMet
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain nen3610:GeoObject;
 rdfs:range nen3610:Registratiegegevens.

A.1.4.3 Identificatie (nen3610:identificatie)

A.1.4.3.1 Linguïstische duiding
A.1.4.3.1.1 Definitie

Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie.

A.1.4.3.1.2 Gebruiksnotities

‘identificatie’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een registratie of binnen een ketenproces voor data-uitwisseling. Binnen de registratie of de data-uitwisseling is het object uniek identificeerbaar. In combinatie met het attribuut domein wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties en uitwisselprocessen, en ook mondiaal uniek.

A.1.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_GeoObject { +nen3610_identificatie: xsd_string [1..1] }
A.1.4.3.3 Formele duiding
nen3610-shp:GeoObject_identificatie
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:identificatie;
 sh:pattern '[a-zA-Z|0-9|_|.|-|\/|:|]'.

nen3610:identificatie
 a owl:DatatypeProperty;
 dct:subject nen3610-con:identificatie;
 rdfs:domain nen3610:GeoObject;
 rdfs:range xsd:string.

A.2. Registratiegegevens

A.2.1 Linguïstische duiding

A.2.1.1 Definitie

Vastlegging van een versie van een set gegevens.

A.2.1.2 Aliasen

 • Registratie

A.2.2 Schematische weergave

classDiagram rdfs_Resource <|-- prov_Entity prov_Entity <|-- nen3610_Registratiegegevens

A.2.3 Formele duiding

nen3610-shp:Registratiegegevens
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  nen3610-shp:Registratiegegevens_beginGeldigheid,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_eindGeldigheid,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_eindRegistratie,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_objectBegintijd,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_objectEindtijd,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_tijdstipRegistratie,
  nen3610-shp:Registratiegegevens_versie;
 sh:targetClass nen3610:Registratiegegevens.

nen3610:Registratiegegevens
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf prov:Entity.

A.2.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
nen3610:beginGeldigheid2.5.1xsd:date
nen3610:eindGeldigheid2.5.2xsd:date
nen3610:eindRegistratie2.5.3xsd:dateTime
nen3610:objectBegintijd2.5.4xsd:date
nen3610:objectEindtijd2.5.5xsd:date
nen3610:tijdstipRegistratie2.5.6xsd:dateTime
nen3610:versie2.5.7xsd:positiveInteger

A.2.4.1 Begin geldigheid (nen3610:beginGeldigheid)

A.2.4.1.1 Linguïstische duiding
A.2.4.1.1.1 Definitie

Start van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is in de werkelijkheid.

A.2.4.1.1.2 Gebruiksnotitie

Er zijn verschillende datatypen voor de representatie voor van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t granulariteit kan o.a worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of DateTime. De start van een periode is het begin van het tijdstip; het vanaf-tijdstip. Bij een datum (date) is dat het begin van die dag.

A.2.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_beginGeldigheid: xsd_date [1..1] }
A.2.4.1.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_beginGeldigheid
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:date;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:beginGeldigheid.

nen3610:beginGeldigheid
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:date.

A.2.4.2 Eind geldigheid (nen3610:eindGeldigheid)

A.2.4.2.1 Linguïstische duiding
A.2.4.2.1.1 Definitie

Eind van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is in de werkelijkheid. De periode is tot aan dit tijdstip. Waneer deze waarde niet is ingevuld, is de versie nog geldig.

A.2.4.2.1.2 Gebruiksnotitie

Vanaf het begin van dit tijdstip is de instantie niet meer geldig. Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of DateTime. Het eind van de periode is tot het begin van het tijdstip; het tot-tijdstip.

A.2.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_eindGeldigheid: xsd_date [0..1] }
A.2.4.2.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_eindGeldigheid
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:date;
 sh:maxCount 1;
 sh:path nen3610:eindGeldigheid.

nen3610:eindGeldigheid
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:date.

A.2.4.3 Eind registratie (nen3610:eindRegistratie)

A.2.4.3.1 Linguïstische duiding
A.2.4.3.1.1 Definitie

Eind van de periode dat deze versie van het informatieobject geldig is in de registratie. De periode is tot aan dit tijdstip. Waneer deze waarde niet is ingevuld is de versie nog geldig.

A.2.4.3.1.2 Gebruiksnotitie

Vanaf dit tijdstip is deze versie niet meer geldig. Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of DateTime. Voor tijdstipRegistratie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

A.2.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_eindRegistratie: xsd_dateTime [0..1] }
A.2.4.3.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_eindRegistratie
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:dateTime;
 sh:maxCount 1;
 sh:path nen3610:eindRegistratie;

nen3610:eindRegistratie
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:dateTime.

A.2.4.4 Object begintijd (nen3610:objectBegintijd)

A.2.4.4.1 Linguïstische duiding
A.2.4.4.1.1 Definitie

Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

A.2.4.4.1.2 Gebruiksnotitie

Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of DateTime.

A.2.4.4.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_objectBegintijd: xsd_date [1..1] }
A.2.4.4.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_objectBegintijd
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:date;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:objectBegintijd.

nen3610:objectBegintijd
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:date.

A.2.4.5 Object eindtijd (nen3610:objectEindtijd)

A.2.4.5.1 Linguïstische duiding
A.2.4.5.1.1 Definitie

Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

A.2.4.5.1.2 Gebruiksnotitie

Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of DateTime.

A.2.4.5.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_objectEindtijd: xsd_date [0..1] }
A.2.4.5.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_objectEindtijd
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:date;
 sh:maxCount 1;
 sh:path nen3610:objectEindtijd.

nen3610:objectEindtijd
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:date.

A.2.4.6 Tijdstip registratie (nen3610:tijdstipRegistratie)

A.2.4.6.1 Linguïstische duiding
A.2.4.6.1.1 Definitie

Tijdstip waarop deze versie van het informatieobject is opgenomen in de registratie.

A.2.4.6.1.2 Gebruiksnotitie

Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdstip: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit type TM_Instant, Date of DateTime. Voor tijdstip registratie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

A.2.4.6.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_tijdstipRegistratie: xsd_dateTime [1..1] }
A.2.5.6.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_tijdstipRegistratie
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:dateTime;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:tijdstipRegistratie.

nen3610:tijdstipRegistratie
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:dateTime.

A.2.5.7 Versie (nen3610:versie)

A.2.5.7.1 Linguïstische duiding
A.2.5.7.1.1 Definitie

Versieaanduiding van een object.

A.2.5.7.1.2 Gebruiksnotitie

Een versie van een object is een toestand, een object met zijn kenmerken op een bepaald moment in de tijd. Het attribuut ‘versie’ maakt geen deel uit van de identificatie van het object, maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.

A.2.5.7.2 Schematische weergave
classDiagram class nen3610_Registratiegegevens { +nen3610_versie: xsd_positiveInteger [1..1] }
A.2.5.7.3 Formele duiding
nen3610-shp:Registratiegegevens_versie
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:positiveInteger;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path nen3610:versie.

nen3610:versie
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain nen3610:Registratiegegevens;
 rdfs:range xsd:positiveInteger;

A.3. Reëel object (nen3610:ReëelObject)

A.3.1 Linguïstische duiding

A.3.1.1 Definitie

Geo-object dat zich geheel materieel manifesteert.

A.3.1.2 Gebruiksotitie

Een reëel of fysiek object is een tastbaar begrensd object dat gekenmerkt wordt door zijn materiele samenstelling en structuur.

A.3.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_ReëelObject rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.3.3 Formele duiding

nen3610-shp:ReëelObject
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:ReëelObject.

nen3610:ReëelObject
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:GeoObject.

A.4. Virtuele ruimte (nen3610:VirtueleRuimte)

A.4.1 Linguïstische duiding

A.4.1.1 Definitie

Geo-object dat zich geheel of gedeeltelijk niet-materieel manifesteert en dus slechts in abstracte en/of geregistreerde vorm bestaat.

A.4.1.2 Voorbeelden

Voorbeelden zijn objecten voor bestuurlijke grenzen, eigendomsbegrenzing, beheerbegrenzingen, ruimtelijk beleid.

A.4.1.3 Gebruiksotitie

Virtuele ruimten bevatten geo-objecten waarvan de begrenzing of een gedeelte van de begrenzing niet tastbaar en dus ook niet zichtbaar aanwezig is. Het betreft veelal het administratief of wettelijk benoemen en vastleggen van ruimten.

A.4.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.4.3 Formele duiding

nen3610-shp:VirtueleRuimte
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:VirtueleRuimte.

nen3610:VirtueleRuimte
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:GeoObject.

A.5. Functionele ruimte (nen3610:FunctioneleRuimte)

A.5.1 Linguïstische duiding

A.5.1.1 Definitie

Ruimte met een specifieke functie.

A.5.1.2 Gebruiksotitie

Een functionele ruimte wordt gebruikt om een (gebruiks)functie aan een ruimte toe te kennen. Het functionele gebruik van de ruimte volgt niet altijd de fysieke begrenzing van reële objecten.

A.5.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.5.3 Formele duiding

nen3610-shp:FunctioneleRuimte
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:FunctioneleRuimte.

nen3610:FunctioneleRuimte
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:VirtueleRuimte.

A.6. Registratieve ruimte (nen3610:RegistratieveRuimte)

A.6.1 Linguïstische duiding

A.6.1.1 Definitie

Op basis van wet- of regelgeving afgebakende ruimte die als eenheid geldt van politiekbestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

A.6.1.2 Voorbeelden

Voorbeelden zijn: gemeente Delft, postcodegebied 2345, politieregio Haaglanden, veiligheidsregio Gelderland-Midden, Nationaal Park De Hoge Veluwe, kadastraal perceel.

A.6.1.3 Gebruiksotitie

Registratieve ruimte omvat objecten die onder de wet- of regelgeving vallen of die voor bedrijfsvoering administratief van belang zijn. In veel gevallen zal een dergelijk gebied ook een registratieve aanduiding of registratief nummer hebben.

A.6.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.6.3 Formele duiding

nen3610-shp:RegistratieveRuimte
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:RegistratieveRuimte.

nen3610:RegistratieveRuimte
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:VirtueleRuimte.

A.7. Constructie (nen3610:Constructie)

A.7.1 Linguïstische duiding

A.7.1.1 Definitie

Gebouwd object dat direct of indirect met de grond is verbonden en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

A.7.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_ReëelObject nen3610_ReëelObject <|-- nen3610_Constructie rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.7.3 Formele duiding

nen3610-shp:Constructie
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:Constructie.

nen3610:Constructie
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:ReëelObject.

A.8. Gebouw (nen3610:Gebouw)

A.8.1 Linguïstische duiding

A.8.1.1 Definitie

Overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten constructie bedoeld voor het in een afgeschermde omgeving onderbrengen van mensen, dieren of voorwerpen of voor de productie van goederen.

A.8.1.2 Voorbeelden

Voorbeelden van gebouwen zijn: huis, schuur, flatgebouw, huizenblok, fabriek.

A.8.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_Constructie <|-- nen3610_Gebouw nen3610_GeoObject <|-- nen3610_ReëelObject nen3610_ReëelObject <|-- nen3610_Constructie rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

A.8.3 Formele duiding

nen3610-shp:Gebouw
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass nen3610:Gebouw.

nen3610:Gebouw
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:Constructie.

B. Samenhangende Object Registratie (SOR)

classDiagram foaf_Document <|-- sor_Brondocument geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature kad_AdresseerbaarObject <|-- sor_Verblijfsobject nen3610_FunctioneleRuimte <|-- kad_AdresseerbaarObject nen3610_FunctioneleRuimte <|-- sor_Gebouwzone nen3610_FunctioneleRuimte <|-- sor_Verblijfsobject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_GeoObject <|-- sor_ObjectExtern nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_Nummeraanduiding nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_OpenbareRuimte nen3610_Registratiegegevens <|-- sor_Registratiegegevens nen3610_Registratiegegevens <|-- sor_RegistratiegegevensExtern nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_Woonplaats nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte prov_Entity <|-- nen3610_Registratiegegevens prov_Entity <|-- sor_Overheidsorganisatie rdfs_Resource <|-- foaf_Document rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_Object <|-- kad_AdresseerbaarObject sor_Object <|-- sor_Gebouwzone sor_Object <|-- sor_Nummeraanduiding sor_Object <|-- sor_OpenbareRuimte sor_Object <|-- sor_Perceel sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Gemeente sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Provincie sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Waterschap sor_Gemeente "1" --> "1" sor_Provincie: geo_sfWithin sor_Nummeraanduiding "1" --> "1" sor_OpenbareRuimte: sor_ligtAan sor_Object "1" --> "1..*" sor_Registratiegegevens: sor_geregestreerdMet sor_OpenbareRuimte "1" --> "1" sor_Woonplaats: sor_ligtIn sor_Perceel "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry sor_Perceel "1" --> "1" sor_Gemeente: geo_sfWithin sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_Brondocument: sor_primaireBron sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_RegistratiegegevensExtern: sor_afgeleidVan sor_RegistratiegegevensExtern "1" --> "1" sor_ObjectExtern: sor_beschrijft sor_Verblijfsobject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres sor_Verblijfsobject "1" --> "0..*" sor_Gebouw: sor_maaktDeelUitVan sor_Verblijfsobject "1" --> "0..1" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres sor_Woonplaats "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry class sor_Brondocument { +sor:documentdatum: xsd:date [1..1] +sor:documentnummer: xsd:string [1..1] } class sor_Gemeente { +dct_identifier: xsd_string [1..1] +owl_sameAs: rdfs_Resource [2..2] +prov_generatedAtTime: xsd_gYear [0..1] +prov_invalidatedAtTime: xsd_gYear [0..1] } class sor_Nummeraanduiding { +sor_huisletter: xsd_string [0..1] +sor_huisnummer: xsd_positiveInteger [1..1] +sor_huisnummertoevoeging: xsd_string [0..1] +sor_postcode: xsd_string [1..1] } class sor_OpenbareRuimte { +skos_prefLabel: rdf_langString [1..1] +sor_status: skos_Concept [1..1] } class sor_Overheidsorganisatie { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] } class sor_Perceel { +sor:oppervlakte: xsd_nonNegativeInteger [1..1] +sor:perceelnummer: xsd_integer [1..1] +sor:sectie: xsd_string [1..1] +sor:status: skos_Concept [1..1] } class sor_Verblijfsobject { +sor:gebruiksdoel: skos_Concept [1..1] +sor:oppervlakte: xsd_positiveInteger [1..1] +sor:status: skos_Concept [1..1] } class sor_Woonplaats { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] +sor:status: skos:Concept [1..1] }

B.1. Object (sor:Object)

B.1.1 Linguïstische duiding

B.1.1.1 Definitie

Een onderdeel van de (tastbare of denkbare) werkelijkheid [Bron: gebaseerd op de definitie in MIM 1.1 en in de Nederlandse Conceptenbibliotheek (CB-NL)]

B.1.1.2 Gebruiksnotities

Dit begrip is niet direct terug te vinden in de huidige versie van het EMSO document, maar definieert iets wat wel van belang is voor de ontwikkeling van de SOR. In dit geval gaat het om een begrip die de structuur van dit begrippenkader overzichtelijk houdt. Dit begrip is niet definitief.

B.1.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_Object rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object "1" --> "1..*" sor_Registratiegegevens: sor_geregestreerdMet

B.1.3 Formele duiding

sor-shp:Object
 a sh:NodeShape;
 sh:property sor-shp:Object_geregistreerdMet;
 sh:targetClass sor:Object.

sor:Object
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:GeoObject.

B.2 ObjectExtern (sor:ObjectExtern)

B.2.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.2.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_ObjectExtern rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject

B.2.3 Formele duiding

sor-shp:Object
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass sor:Object.

sor:Object
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:GeoObject.

B.3 Registratiegegevens (sor:Registratiegegevens)

B.3.1 Linguïstische duiding

B.3.1.1 Definitie

Vastlegging van een versie van een set gegevens.

B.3.1.2 Aliasen

 • Registratie

B.3.2 Schematische weergave

classDiagram nen3610_Registratiegegevens <|-- sor_Registratiegegevens prov_Entity <|-- nen3610_Registratiegegevens rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_Brondocument: sor_primaireBron sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_RegistratiegegevensExtern: sor_afgeleidVan

B.3.3 Formele duiding

sor-shp:Registratiegegevens
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Registratiegegevens_afgeleidVan,
  sor-shp:Registratiegegevens_primaireBron;
 sh:targetClass sor:Registratiegegevens.

sor:Registratiegegevens
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:Registratiegegevens.

B.3.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:afgeleidVanB.2.5.1sor:RegistratiegegevensExtern
sor:primaireBronB.2.5.2sor:Brondocument

B.3.4.1 Afgeleid van (sor:afgeleidVan)

B.3.4.1.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.3.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_RegistratiegegevensExtern: sor_afgeleidVan

B.3.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:Registratiegegevens_afgeleidVan
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:RegistratiegegevensExtern;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:afgeleidVan.

sor:afgeleidVan
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:Registratiegegevens;
 rdfs:range sor:RegistratiegegevensExtern.

B.3.4.2 Primaire bron (sor:primaireBron)

B.3.4.2.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.3.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Registratiegegevens "1" --> "1" sor_Brondocument: sor_primaireBron
B.3.4.2.3 Formele duiding
sor-shp:Registratiegegevens_primaireBron
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Brondocument;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:primaireBron.

sor:primaireBron
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:Registratiegegevens;
 rdfs:range sor:Brondocument.

B.4 Registratiegegevens extern (sor:RegistratiegegevensExtern)

B.4.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.4.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_ObjectExtern nen3610_Registratiegegevens <|-- sor_RegistratiegegevensExtern prov_Entity <|-- nen3610_Registratiegegevens rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_RegistratiegegevensExtern "1" --> "1" sor_ObjectExtern: sor_beschrijft

B.4.3 Formele duiding

sor-shp:RegistratiegegevensExtern
 a sh:NodeShape;
 sh:property sor-shp:RegistratiegegevensExtern_beschrijft;
 sh:targetClass sor:RegistratiegegevensExtern.

sor:RegistratiegegevensExtern
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:Registratiegegevens.

B.4.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:beschrijftB.4.4.1sor:ObjectExtern

B.4.4.1 beschrijft (sor:beschrijft)

B.4.4.1.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.4.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram sor_RegistratiegegevensExtern "1" --> "1" sor_ObjectExtern: sor_beschrijft

B.4.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:RegistratiegegevensExtern_beschrijft
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:ObjectExtern;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:beschrijft.

sor:beschrijft
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:RegistratiegegevensExtern;
 rdfs:range sor:ObjectExtern.

B.5 Brondocument (sor:Brondocument)

B.5.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.5.2 Schematische weergave

classDiagram foaf_Document <|-- sor_Brondocument rdfs_Resource <|-- foaf_Document class sor_Brondocument { +sor:documentdatum: xsd:date [1..1] +sor:documentnummer: xsd:string [1..1] }

B.5.3 Formele duiding

sor-shp:Brondocument
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Brondocument_documentdatum,
  sor-shp:Brondocument_documentnummer;
 sh:targetClass sor:Brondocument.

sor:Brondocument
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf foaf:Document.

B.5.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:documentdatumB.5.4.1xsd:date
sor:documentnummerB.5.4.2xsd:string

B.5.4.1 documentdatum (sor:documentdatum)

B.5.4.1.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.5.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Brondocument { +sor_documentdatum: xsd_date: [1..1] }

B.5.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:Brondocument_documentdatum
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:date;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:documentdatum.

sor:documentdatum
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Brondocument;
 rdfs:range xsd:date.

B.5.4.1 documentnummer (sor:documentnummer)

B.5.4.1.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.5.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Brondocument { +sor_documentnummer: xsd_string [1..1] }

B.5.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:Brondocument_documentnummer
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:documentnummer.

sor:documentnummer
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Brondocument;
 rdfs:range xsd:string.

B.6 Openbare ruimte (sor:OpenbareRuimte)

B.6.1 Linguïstische duiding

B.6.1.1 Definitie

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

B.6.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_OpenbareRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- sor_OpenbareRuimte sor_Object "1" --> "1" sor_Registratiegegevens: sor_geregestreerdMet sor_OpenbareRuimte "1" --> "1" sor_Woonplaats: sor_ligtIn class sor_OpenbareRuimte { +skos_prefLabel: rdf_langString [1..1] +sor_status: skos_Concept [1..1] }

B.6.3 Formele duiding

sor-shp:OpenbareRuimte
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Object_geregistreerdMet,
  sor-shp:OpenbareRuimte_ligtIn,
  sor-shp:OpenbareRuimte_prefLabel,
  sor-shp:OpenbareRuimte_status;
 sh:targetClass sor:OpenbareRuimte.

sor:OpenbareRuimte
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf
  nen3610:RegistratieveRuimte,
  sor:Object.

B.6.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:ligtInB.6.4.1sor:Woonplaats
skos:prefLabelB.6.4.2rdf:langString
sor:statusB.6.4.3skos:Concept

B.6.4.1 Ligt in (sor:ligtIn)

B.8.4.1.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram sor_OpenbareRuimte "1" --> "1" sor_Woonplaats: sor_ligtIn

B.8.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:OpenbareRuimte_ligtIn
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Woonplaats;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:ligtIn.

sor:ligtIn
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:OpenbareRuimte;
 rdfs:range sor:Woonplaats.

B.8.4.2 Geprefereerd label (skos:prefLabel)

B.8.4.2.1 Linguïstische duiding
B.8.4.2.1.1 Definitie

The preferred lexical label for a resource, in a given language. [Bron: SKOS]

B.8.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_OpenbareRuimte { +skos_prefLabel: rdf_langString [1..1] }

B.8.4.2.3 Formele duiding

sor-shp:OpenbareRuimte_prefLabel
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype rdf:langString;
 sh:languageIn ( 'nl' );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path skos:prefLabel.

B.8.4.3 Status (sor:status)

B.8.4.3.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_OpenbareRuimte { +sor_status: skos_Concept [1..1] }

B.8.4.3.3 Formele duiding

sor-shp:OpenbareRuimte_status
 a sh:PropertyShape;
 sh:in
  ( bag-begrip:NaamgevingAangewezen
   bag-begrip:NaamgevingIngetrokken );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:status.

B.7 Nummeraanduiding (sor:Nummeraanduiding)

B.7.1 Linguïstische duiding

B.7.1.1 Definitie

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject of een benoemde plaats.

B.7.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_Nummeraanduiding nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- sor_Nummeraanduiding sor_Nummeraanduiding "1" --> "1" sor_OpenbareRuimte: sor_ligtAan class sor_Nummeraanduiding { +sor_huisletter: xsd_string [0..1] +sor_huisnummer: xsd_positiveInteger [1..1] +sor_huisnummertoevoeging: xsd_string [0..1] +sor_postcode: xsd_string [1..1] }

B.7.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Nummeraanduiding_huisletter,
  sor-shp:Nummeraanduiding_huisnummer,
  sor-shp:Nummeraanduiding_huisnummertoevoeging,
  sor-shp:Nummeraanduiding_ligtAan,
  sor-shp:Nummeraanduiding_postcode;
 sh:targetClass sor:Nummeraanduiding.

sor:Nummeraanduiding
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf
  nen3610:RegistratieveRuimte,
  sor:Object.

B.7.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:huisletterB.7.4.1xsd:string
sor:huisnummerB.7.4.2xsd:positiveInteger
sor:huisnummertoevoegingB.7.4.3xsd:string
sor:ligtAanB.7.4.4sor:OpenbareRuimte
sor:postcodeB.7.4.5xsd:string

B.7.4.1 Huisletter (sor:huisletter)

B.7.4.1.1 Linguïstische duiding

TODO

B.7.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Nummeraanduiding { +sor_huisletter: xsd_string [0..1] }

B.7.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding_huisletter
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:huisletter.

sor:huisletter
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Nummeraanduiding;
 rdfs:range xsd:string.

B.7.4.2 Huisnummer (sor:huisnummer)

B.7.4.2.1 Linguïstische duiding

TODO

B.7.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Nummeraanduiding { +sor_huisnummer: xsd_positiveInteger [1..1] }

B.7.4.2.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding_huisnummer
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:huisletter.

sor:huisnummer
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Nummeraanduiding;
 rdfs:range xsd:positiveInteger.

B.7.4.3 Huisnummertoevoeging (sor:huisnummertoevoeging)

B.7.4.3.1 Linguïstische duiding

TODO

B.7.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Nummeraanduiding { +sor_huisnummertoevoeging: xsd_string [0..1] }

B.7.4.3.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding_huisnummertoevoeging
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:huisletter.

sor:huisnummertoevoeging
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Nummeraanduiding;
 rdfs:range xsd:string.

B.7.4.4 Ligt aan (sor:ligtAan)

B.7.4.4.1 Linguïstische duiding

TODO

B.7.4.4.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Nummeraanduiding "1" --> "1" sor_OpenbareRuimte: sor_ligtAan

B.7.4.4.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding_ligtAan
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:OpenbareRuimte;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:ligtAan.

sor:ligtAan
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:Nummeraanduiding;
 rdfs:range sor:OpenbareRuimte.

B.7.4.5 Postcode (sor:postcode)

B.7.4.5.1 Linguïstische duiding

TODO

B.7.4.5.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Nummeraanduiding { +sor_postcode: xsd_string [1..1] }

B.7.4.5.3 Formele duiding

sor-shp:Nummeraanduiding_postcode
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:postcode.

sor:postcode
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Nummeraanduiding;
 rdfs:range xsd:string.

B.7 Gebouwzone (sor:Gebouwzone)

B.7.1 Linguïstische duiding

B.7.1.1 Definitie

Grootst mogelijke gedeelte van een gebouw dat in zijn geheel is gelegen op een bouwlaag en binnen de afbakening van een gebouw, waaraan eenduidig een bouwjaar kan worden toegekend, en dat qua constructie en gebruiksmogelijkheden voldoende uniform is.

B.7.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_FunctioneleRuimte <|-- sor_Gebouwzone nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- sor_Gebouwzone

B.7.3 Formele duiding

sor-shp:Gebouwzone
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass sor:Gebouwzone.

sor:Gebouwzone
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf
  nen3610:FunctioneleRuimte,
  sor:Object.

B.8 Perceel (sor:Perceel)

B.8.1 Linguïstische duiding

B.8.1.1 Definitie

Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is.

B.8.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- sor_Object rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- sor_Perceel sor_Perceel "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry sor_Perceel "1" --> "1" sor_Gemeente: geo_sfWithin class sor_Perceel { +sor:oppervlakte: xsd_nonNegativeInteger [1..1] +sor:perceelnummer: xsd_integer [1..1] +sor:sectie: xsd_string [1..1] +sor:status: skos_Concept [1..1] }

B.8.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Perceel_geometry,
  sor-shp:Perceel_oppervlakte,
  sor-shp:Perceel_perceelnummer,
  sor-shp:Perceel_sectie;
  sor-shp:Perceel_status,
  sor-shp:Perceel_within;
 sh:targetClass sor:Perceel.

sor:Perceel
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf sor:Object.

B.8.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
geo:hasGeometryB.8.4.1geo:Geometry
sor:oppervlakteB.8.4.2xsd:nonNegativeInteger
sor:perceelnummerB.8.4.3xsd:integer
sor:sectieB.8.4.4xsd:string
sor:statusB.8.4.5skos:Concept
sor:withinB.8.4.6sor:Gemeente

B.8.4.1 Heeft geometrie (geo:hasGeometry)

B.8.4.1.1 Linguïstische duiding
B.8.4.1.1.1 Definitie

A spatial representation for a given feature. [Bron: GeoSPARQL 1.1]

B.8.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Perceel "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry

B.8.4.1.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_geometry
 a sh:PropertyShape;
 sh:class geo:Geometry;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path geo:hasGeometry.

B.8.4.2 Oppervlakte (sor:oppervlakte)

B.8.4.2.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Perceel { +sor_oppervlakte: xsd_nonNegativeInteger [1..1] }

B.8.4.2.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_oppervlakte
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:nonNegativeInteger;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:oppervlakte.

B.8.4.3 Perceelnummer (sor:perceelnummer)

B.8.4.3.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Perceel { +sor_perceelnummer: xsd_integer [1..1] }

B.8.4.3.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_perceelnummer
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:integer;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:perceelnummer.

sor:perceelnummer # TODO: kad:perceelnummer
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Perceel;
 rdfs:range xsd:integer.

B.8.4.4 Sectie (sor:sectie)

B.8.4.4.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.4.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Perceel { +sor_sectie: xsd_string [1..1] }

B.8.4.4.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_sectie
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:sectie.

sor:sectie # TODO: kad:sectie
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Perceel;
 rdfs:range xsd:string.

B.8.4.5 Status (sor:status)

B.8.4.5.1 Linguïstische duiding

TODO

B.8.4.5.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Perceel { +sor_status: skos_Concept [1..1] }

B.8.4.5.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_status
 a sh:PropertyShape;
 sh:in ( kad-con:geldig );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:status.

B.8.4.6 Within (geo:sfWithin)

B.8.4.6.1 Linguïstische duiding
B.8.4.6.1.1 Definitie

Exists if the subject SpatialObject is spatially within the object SpatialObject. DE-9IM: T*F**F*** [Bron: GeoSPARQL 1.1]

B.8.4.6.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Perceel "1" --> "1" sor_Gemeente: geo_sfWithin

B.8.4.6.3 Formele duiding

sor-shp:Perceel_within
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Gemeente;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path geo:sfWithin.

B.9 Verblijfsobject

B.9.1 Linguïstische duiding

B.9.1 Definitie

De kleinste binnen één of meer gebouwen gelegen eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

B.9.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature kad_AdresseerbaarObject <|-- sor_Verblijfsobject nen3610_FunctioneleRuimte <|-- kad_AdresseerbaarObject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- kad_AdresseerbaarObject sor_Verblijfsobject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres sor_Verblijfsobject "1" --> "0..*" sor_Gebouw: sor_maaktDeelUitVan sor_Verblijfsobject "1" --> "0..1" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres class sor_Verblijfsobject { +sor:gebruiksdoel: skos_Concept [1..1] +sor:oppervlakte: xsd_positiveInteger [1..1] +sor:status: skos_Concept [1..1] }

B.9.3 Formele duiding

sor-shp:Verblijfsobject
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Verblijfsobject_gebruiksdoel,
  sor-shp:Verblijfsobject_hoofdadres,
  sor-shp:Verblijfsobject_maaktDeelUitVan,
  sor-shp:Verblijfsobject_nevenadres,
  sor-shp:Verblijfsobject_oppervlakte,
  sor-shp:Verblijfsobject_status;
 sh:targetClass sor:Verblijfsobject.

sor:Verblijfsobject
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf kad:AdresseerbaarObject.

B.9.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:gebruiksdoelB.9.4.1skos:Concept
sor:maaktDeelUitVanB.9.4.2sor:Gebouw
sor:oppervlakteB.9.4.3xsd:positiveInteger
sor:statusB.9.4.4skos:Concept

B.9.4.1 Gebruiksdoel (sor:gebruiksdoel)

B.9.4.1.1 Linguïstische duiding
B.9.4.1.1.1 Definitie

Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.

B.9.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Verblijgsobject { +sor_gebruiksdoel: skos_Concept [0..*] }
B.9.4.1.3 Formele duiding
sor-shp:Verblijfsobject_gebruiksdoel
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Gebruiksdoel;
 sh:in
  ( sor-con:bijeenkomstfunctie
   sor-con:celfunctie
   sor-con:gezondheidsfunctie
   sor-con:industriefunctie
   sor-con:kantoorfunctie
   sor-con:logiesfunctie
   sor-con:onderwijsfunctie
   sor-con:sportfunctie
   sor-con:winkelfunctie
   sor-con:woonfunctie );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:gebruiksdoel.

sor:gebruiksdoel
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:Verblijfsobject;
 rdfs:range sor:Gebruiksdoel.

B.9.4.2 Maakt deel uit van (sor:maaktDeelUitVan)

B.9.4.2.1 Linguïstische duiding
B.9.4.2.1.1 Definitie

De unieke aanduiding van een Pand waarvan het Verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

B.9.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Verblijfsobject "1" --> "1..*" sor_Gebouw: sor_maaktDeelUitVan
B.9.4.2.3 Formele duiding
sor-shp:Verblijfsobject_maaktDeelUitVan
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Gebouw;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:maaktDeelUitVan.

sor:maaktDeelUitVan
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain sor:Verblijfsobject;
 rdfs:range sor:Gebouw.

B.9.4.3 Oppervlakte (sor:oppervlakte)

B.9.4.3.1 Linguïstische duiding
B.9.4.3.1.1 Definitie

De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters.

B.9.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Verblijfsobject { +sor_oppervlakte: xsd_positiveInteger [1..1] }
B.9.4.3.3 Formele duiding
sor-shp:Verblijfsobject_oppervlakte
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:positiveInteger;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:oppervlakte.

sor:oppervlakte
 a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain sor:Verblijfsobject;
 rdfs:range xsd:positiveInteger;

B.9.4.4 Status (sor:status)

B.9.4.4.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.9.4.4.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Verblijfsobject { +sor_status: skos_Concept [1..1] }
B.9.4.4.3 Formele duiding
sor-shp:Verblijfsobject_status
 a sh:PropertyShape;
 sh:in
  ( bag-begrip:VerblijfsobjectGevormd
   bag-begrip:NietGerealiseerdVerblijfsobject
   bag-begrip:VerblijfsobjectBuitenGebruik
   bag-begrip:VerblijfsobjectInGebruik
   bag-begrip:VerblijfsobjectIngetrokken
   bag-begrip:VerblijfsobjectTenOnrechteOpgevoerd
   bag-begrip:VerbouwingVerblijfsobject
   bag-begrip:VerblijfsobjectInGebruikNietIngemeten );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:status.

B.10 Woonplaats

B.10.1 Linguïstische duiding

B.10.1 Definitie

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

B.10.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_RegistratieveRuimte <|-- sor_Woonplaats nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_RegistratieveRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Woonplaats "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry class sor_Woonplaats { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] +sor:status: skos:Concept [1..1] }

B.10.3 Formele duiding

sor-shp:Woonplaats
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Woonplaats_geometry,
  sor-shp:Woonplaats_prefLabel,
  sor-shp:Woonplaats_status;
 sh:targetClass sor:Woonplaats.

sor:Woonplaats
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf nen3610:RegistratieveRuimte.

B.10.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
geo:hasGeometryB.10.4.1geo:Geometry
skos:prefLabelB.10.4.2rdf:langString
sor:statusB.10.4.3skos:Concept

B.10.4.1 Geometrie (geo:hasGeometry)

B.10.4.1.1 Linguïstische duiding
B.10.4.1.1.1 Definitie

A spatial representation for a given feature. [Bron: GeoSPARQL 1.1]

B.10.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Woonplaats "1" --> "1" geo_Geometry: geo_hasGeometry class geo_Geometry { +geo_asWKT: geo_wktLiteral [1..1] }
B.10.4.1.3 Formele duiding
sor-shp:Woonplaats_geometry
 a sh:PropertyShape;
 sh:class geo:Geometry;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path geo:hasGeometry.

B.10.4.2 Voorkeurslabel (skos:prefLabel)

B.10.4.2.1 Linguïstische duiding
B.10.4.2.1.1 Definitie

The preferred lexical label for a resource, in a given language. [Bron: SKOS]

B.10.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Woonplaats { +skos_prefLabel: rdf_prefLabel [1..1] }

B.10.4.2.3 Formele duiding

sor-shp:Woonplaats_prefLabel
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype rdf:langString;
 sh:languageIn ( 'nl' );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path skos:prefLabel.

B.10.4.3 Status (sor:status)

B.10.4.3.1 Linguïstische duiding

Deze eigenschap heeft nog geen linguïstische duiding.

B.10.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class Woonplaats { +sor_status: skos_Concept [1..1] }

B.10.4.3.3 Formele duiding

sor-shp:Woonplaats_status
 a sh:PropertyShape;
 sh:in
  ( bag-begrip:WoonplaatsAangewezen
   bag-begrip:WoonplaatsIngetrokken );
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:status.

B.11 Overheidsorganisatie

B.11.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.11.2 Schematische weergave

classDiagram prov_Entity <|-- sor_Overheidsorganisatie rdfs_Resource <|-- prov_Entity class sor_Overheidsorganisatie { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] }

B.11.3 Formele duiding

sor-shp:Overheidsorganisatie
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass sor:Overheidsorganisatie.

sor:Overheidsorganisatie
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf prov:Entity.

B.12 Gemeente (sor:Gemeente)

B.12.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.12.2 Schematische weergave

classDiagram prov_Entity <|-- sor_Overheidsorganisatie rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Gemeente sor_Gemeente "1" --> "1" sor_Provincie: geo_sfWithin class sor_Gemeente { +dct_identifier: xsd_string [1..1] +owl_sameAs: rdfs_Resource [2..2] +prov_generatedAtTime: xsd_gYear [0..1] +prov_invalidatedAtTime: xsd_gYear [0..1] } class sor_Overheidsorganisatie { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] }

B.12.3 Formele duiding

sor-shp:Gemeente
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  sor-shp:Gemeente_dct_identifier,
  sor-shp:Gemeente_geo_sfWithin,
  sor-shp:Gemeente_owl_sameAs,
  sor-shp:Gemeente_prov_generatedAtTime,
  sor-shp:Gemeente_prov_invalidatedAtTime,
  sor-shp:Overheidsorganisatie_prefLabel;
 sh:targetClass sor:Gemeente.

sor:Gemeente
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf sor:Overheidsorganisatie.

B.12.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
dct:identifierB.12.4.1xsd:string
geo:sfWithinB.12.4.2sor:Provincie
owl:sameAsB.12.4.3rdfs:Resource
prov:generatedAtTimeB.12.4.4xsd:gYear
prov:invalidatedAtTimeB.12.4.5xsd:gYeat

B.12.4.1 Identifier (dct:identifier)

B.12.4.1.1 Linguïstische duiding
B.12.4.1.1.1 Definitie

An unambiguous reference to the resource within a given context. [Bron: Dublin Core Terms]

B.12.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Gemeente { +dct_identifier: xsd_string [1..1] }
B.12.4.1.3 Formele duiding
sor-shp:Gemeente_dct_identifier
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:string;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path dct:identifier.

B.12.4.2 Ligt in (geo:sfWithin)

B.12.4.2.1 Linguïstische duiding
B.12.4.2.1.1 Definitie

Exists if the subject SpatialObject is spatially within the object SpatialObject. DE-9IM: T*F**F*** [Bron: GeoSPARQL 1.1]

B.12.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram sor_Gemeente "1" --> "1" sor_Provincie: geo_sfWithin
B.12.4.2.3 Formele duiding
sor-shp:Gemeente_geo_sfWtihin
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Provincie;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path geo:sfWithin.

B.12.4.3 Is hetzelfde (owl:sameAs)

B.12.4.3.1 Linguïstische duiding
B.12.4.3.1.1 Definitie

The property that determines that two given individuals are equal. [Bron: OWL 2.0]

B.12.4.3.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Gemeente { +owl_sameAs: rdfs_Resource [2..2] }
B.12.4.3.3 Formele duiding
sor-shp:Gemeente_owl_sameAs
 a sh:PropertyShape;
 sh:maxCount 2;
 sh:minCount 2;
 sh:nodeKind sh:IRI;
 sh:path owl:sameAs.

B.12.4.4 Bestaat sinds (prov:generatedAtTime)

B.12.4.4.1 Linguïstische duiding
B.12.4.4.1.1 Definitie

The time at which an entity was completely created and is available for use. [Bron: PROV]

B.12.4.4.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Gemeente { +prov_generatedAtTime: xsd_gYear [0..1] }
B.12.4.4.3 Formele duiding
sor-shp:Gemeente_prov_generatedAtTime
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:gYear;
 sh:maxCount 1;
 sh:path prov:generatedAtTime.

B.12.4.5 Bestond tot (prov:invalidatedAtTime)

B.12.4.5.1 Linguïstische duiding
B.12.4.5.1.1 Definitie

The time at which an entity was invalidated (i.e., no longer usable). [Bron: PROV]

B.12.4.5.2 Schematische weergave
classDiagram class sor_Gemeente { +prov_invalidatedAtTime: xsd_gYear [0..1] }
B.12.4.5.3 Formele duiding
sor-shp:Gemeente_prov_invalidatedAtTime
 a sh:PropertyShape;
 sh:datatype xsd:gYear;
 sh:maxCount 1;
 sh:path prov:invalidatedAtTime.

B.13 Provincie (sor:Provincie)

B.13.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.13.2 Schematische weergave

classDiagram prov_Entity <|-- sor_Overheidsorganisatie rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Provincie class sor_Overheidsorganisatie { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] }

B.13.3 Formele duiding

sor-shp:Provincie
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass sor:Provincie.

sor:Provincie
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf sor:Provincie.

B.14 Waterschap (sor:Waterschap)

B.14.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

B.14.2 Schematische weergave

classDiagram prov_Entity <|-- sor_Overheidsorganisatie rdfs_Resource <|-- prov_Entity sor_Overheidsorganisatie <|-- sor_Waterschap class sor_Overheidsorganisatie { +sor:prefLabel: rdf:langString [1..1] }

B.14.3 Formele duiding

sor-shp:Waterschap
 a sh:NodeShape;
 sh:targetClass sor:Waterschap.

sor:Waterschap
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf sor:Overheidsorganisatie.

C. Kadaster-breed model

C.1 Adresseerbaar object (kad:AdresseerbaarObject)

C.1.1 Linguïstische duiding

Kadaster Catalogus

C.1.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature nen3610_FunctioneleRuimte <|-- kad_AdresseerbaarObject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- kad_AdresseerbaarObject kad_AdresseerbaarObject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres kad_AdresseerbaarObject "1" --> "0..*" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres sor_Object "1" --> "1..*" sor_Registratiegegevens: sor_geregistreerdMet

C.1.3 Formele duiding

kad-shp:AdresseerbaarObject
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  kad-shp:AdresseerbaarObject_hoofdadres,
  kad-shp:AdresseerbaarObject_nevenadres,
  sor-shp:Object_geregistreerdMet;
 sh:targetClass kad:AdresseerbaarObject.

kad:AdresseerbaarObject
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf
  nen3610:FunctioneleRuimte,
  sor:Object.

C.1.4 Eigenschappen

EigenschapSectieRange
sor:hoofdadresC.1.4.1sor:Nummeraanduiding
sor:nevenadresC.1.4.2sor:Nummeraanduiding

C.1.4.1 Hoofdadres (sor:hoofdadres)

C.1.4.1.1 Linguïstische duiding
C.1.4.1.1.1 Definitie

De unieke aanduiding van de Nummeraanduiding die in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is aangemerkt als het hoofdadres van een adresseerbaar object.

C.1.4.1.2 Schematische weergave
classDiagram kad_AdresseerbaarObject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres
C.1.4.1.3 Formele duiding
kad-shp:AdresserbaarObject_hoofdadres
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Nummeraanduiding;
 sh:maxCount 1;
 sh:minCount 1;
 sh:path sor:hoofdadres.

sor:hoofdadres
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain kad:AdresseerbaarObject;
 rdfs:range sor:Nummeraanduiding.

C.1.4.2 Nevenadres (sor:nevenadres)

C.1.4.2.1 Linguïstische duiding
C.1.4.2.1.1 Definitie

De unieke aanduiding van de Nummeraanduiding die in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is aangemerkt als het nevenadres van een adresseerbaar object.

C.1.4.2.2 Schematische weergave
classDiagram kad_AdresseerbaarObject "1" --> "0..*" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres
C.1.4.2.3 Formele duiding
kad-shp:AdresseerbaarObject_nevenadres
 a sh:PropertyShape;
 sh:class sor:Nummeraanduiding;
 sh:maxCount 1;
 sh:path sor:nevenadres.

sor:nevenadres
 a owl:ObjectProperty;
 rdfs:domain kad:AdresseerbaarObject;
 rdfs:range sor:Nummeraanduiding.

C.2 Ligplaats (kad:Ligplaats)

C.2.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

C.2.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature kad_AdresseerbaarObject <|-- kad_Ligplaats nen3610_FunctioneleRuimte <|-- kad_AdresseerbaarObject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- kad_AdresseerbaarObject kad_AdresseerbaarObject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres kad_AdresseerbaarObject "1" --> "0..*" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres sor_Object "1" --> "1..*" sor_Registratiegegevens: sor_geregistreerdMet

C.2.3 Formele duiding

kad-shp:Ligplaats
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  kad-shp:AdresseerbaarObject_hoofdadres,
  kad-shp:AdresseerbaarObject_nevenadres,
  kad-shp:Ligplaats_status,
  sor-shp:Object_geregistreerdMet;
 sh:targetClass kad:Ligplaats.

kad:Ligplaats
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf kad:AdresseerbaarObject.

C.3 Standplaats (kad:Standplaats)

C.3.1 Linguïstische duiding

Deze klasse heeft nog geen linguïstische duiding.

C.3.2 Schematische weergave

classDiagram geo_Feature <|-- nen3610_GeoObject geo_SpatialObject <|-- geo_Feature kad_AdresseerbaarObject <|-- kad_Standplaats nen3610_FunctioneleRuimte <|-- kad_AdresseerbaarObject nen3610_GeoObject <|-- nen3610_VirtueleRuimte nen3610_GeoObject <|-- sor_Object nen3610_VirtueleRuimte <|-- nen3610_FunctioneleRuimte rdfs_Resource <|-- geo_SpatialObject sor_Object <|-- kad_AdresseerbaarObject kad_AdresseerbaarObject "1" --> "1" sor_Nummeraanduiding: sor_hoofdadres kad_AdresseerbaarObject "1" --> "0..*" sor_Nummeraanduiding: sor_nevenadres sor_Object "1" --> "1..*" sor_Registratiegegevens: sor_geregistreerdMet

C.3.3 Formele duiding

kad-shp:Standplaats
 a sh:NodeShape;
 sh:property
  kad-shp:AdresseerbaarObject_hoofdadres,
  kad-shp:AdresseerbaarObject_nevenadres,
  sor-shp:Object_geregistreerdMet;
 sh:targetClass kad:Standplaats.

kad:Standplaats
 a owl:Class;
 rdfs:subClassOf kad:AdresseerbaarObject.