Overzicht Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Kadastrale Kaart

Sinds kort is ook de Kadastrale Kaart als Linked Data beschikbaar. Momenteel kent deze nog geen verbindingen naar andere basisregistraties. Wel is er een link naar de BAG in de maak. Deze linkset wordt binnen het Kadaster al actief onderhouden en stelt ons straks in staat om alle basisregistraties als één geconnecteerd geheel te bevragen. In onderstaande query vind je een voorbeeld van een bevraging op de Kadastrale Kaart. Hiermee laten we zien hoe we vanuit een Kadastrale Gemeente alle kadastrale percelen kunnen bevragen en op de kaart kunnen tonen. Voor performance redenen is het aantal percelen in deze query gelimiteerd tot de eerste 10000.

Let op dat een Kadastrale gemeente niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan reguliere (CBS) gemeente. Er is wel een administratieve koppeling aanwezig, maar deze is (nog) niet onderdeel van de levering.

Figuur 1.

Publieksrechtelijke Beperkingen

Publieksrechtelijke beperkingen zijn beslissingen die door de gemeente zijn genomen om een beperking op te leggen op een gegeven perceel, pand of ander onderdeel van onze gezamenlijke leefomgeving. Nu we zowel de BRK-PB als de DKK als Linked Data beschikbaar hebben kunnen we ook deze bronnen geïntegreerd gebruiken. Onder deze paragraaf zie je wederom de percelen die binnen een Kadastrale Gemeente vallen, maar nu alleen degenen die een publieksrechtelijke beperking opgelegd hebben gekregen.

Figuur 2. Alle percelen met een beperking binnen een gegeven kadastrale gemeente.

CBS Wijken- en buurten

Verderop in deze data story wordt de toepassing gebruikt om CBS Wijken- en buurten te combineren met BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) gegevens te combineren met BRK (Basisregistratie Kadaster) gegevens. Bijvoorbeeld om alle beperkingen binnen een CBS Wijk/Buurt op een gegeven pand te tonen.

Onderstaande visualisatie stelt de gebruiker in staat om gegeven een bepaalde gemeente, de onderliggende buurten te kunnen zien. Dit maakt verderop het kunnen query-en op buurt/wijk niveau een stuk gemakkelijker.

Niet alleen dat; De bovenstaande queries stellen de gebruiker in staat om op basis van een Kadastrale gemeente queries te kunnen uitvoeren. Alhoewel deze gemeente niet op zichzelf hetzelfde is als een kadastrale gemeente is er wel een connectie tussen de twee sets. Deze koppeling wordt nog beschikbaar gesteld op een later moment.

Beperkingen op panden

Publieksrechtelijke beperkingen kunnen op verschillende niveau's worden vastgesteld, Zo kan een gemeente bepalen om een beperking op te leggen op een pand, een perceel, of zelfs een vrije contour. In de praktijk zijn het meerendeel van de beperkingen vastgelegd op het perceel, zoals zichtbaar was in de tweede query van deze data story.

In onderstaande query exploreren we de andere kant van deze beperkingen, namelijk de beperkingen die op een pand zijn opgelegd. Vanuit de CBS set voor wijken- en buurten kunnen we een redelijk nauwkeurige selectie maken van panden en hierbij naar boven laten komen welke panden een beperking bij zich dragen. Dit wordt zichtbaar in onderstaande query.

Adressen en Percelen

In deze data story komen nadrukkelijk verschillende gegevens uit de BRK dataset naar voren. Echter is het wel zo dat er een zekere splitsing te herkennen is. Benaderen we gegevens vanuit adressen/gebouwen? Of benaderen we ze vanuit de Percelen? Er is op dit moment nog geen koppeling beschikbaar tussen de Adressen (in de BAG) en de Percelen (in de BRK).

Met het ontsluiten van BRK Adressen wordt ook de beheerde koppeling tussen deze objecten mogelijk. Hoe dat eruit ziet? Kijk dan eens bij onderstaande query.

Alle informatie over één object in één overzicht