Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

bag
Created on Jun 22nd, 2022

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren.

Links naar:

Members

Evacuatie o.b.v. Kadastrale gegevens

Created a year ago

Inleiding

Welke huizen vallen binnen de radius van de calamiteit? En welke huizen staan er het dichtste bij? Dat zijn de eerste vragen die gesteld worden als er een calamiteit in Nederland optreed waarbij evacuatie nodig is. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is actuele informatie essentieel. Het Kadaster ontsluit steeds meer datasets bij de bron, met behulp van linked data. Een van deze bronnen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). We gebruiken een live database bevraging (SPARQL) om de actuele data op te halen.

In Figuur 1 worden de BAG panden getoond die binnen een radius van 1 kilometer rondom een als calamiteit aangemerkt punt liggen. Het label geeft het gebouwtype weer vanuit de BRT en de gebruiksfunctie vanuit de BAG. Deze functie kan van belang zijn tijdens het uitvoeren van een evacuatie.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2.0

Created a year ago

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Bevraging op basis van postcode

Een veel voorkomende manier om BAG gegevens op te vragen is door een postcode en (optioneel) huisnummer op te geven (Bevraging 1). Sommige adressen hebben bovendien een huisletter en/of huisnummertoevoeging.

Object Kwaliteitsdashboard

Created a year ago

Introductie

Deze data story is gemaakt om een visueel overzicht te bieden van de BAG kwaliteit rapportages (op objectniveau). De gegevens in deze data story bestaan uit BAG gebouwen en de verblijfsobjecten daarin. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een gedeeltelijke selectie van BAG informatie. De nummeraanduidingen maken deel uit van de adresseerbare objecten in de data story.

Allereerst zijn de gegevens via RATT script (typescript taal) omgezet in gekoppelde gegevens en geüpload naar de triple store omgeving (linked data) op data.labs.kadaster.nl. Deze data story beschrijft en signaleert niet alle fouten die in de rapportages voorkomen (weergave totale fouten, verspreiding binnen rapportages, verspreiding binnen gemeenten). De andere gegevens zijn getransformeerd en zijn hier beschikbaar.

Resultaat 1: Inzichten uit kwaliteit rapportages

De query's in de volgende sectie bieden inzichten op objectniveau (hoeveel objecten zitten in welkte gemeenten).

Veranderhistorie voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Created a year ago

De eerste publicatie van de linked data kwartaallevering vond plaats in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder zijn de veranderingen voor iedere daaropvolgende versie vastgelegd.

Veranderingen in versie 2023.2

Deze versie is uitgebracht op 2023-06-13.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2023-06-13.

Veranderingen in versie 2022.3

Deze versie is uitgebracht op 2022-07-27.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-07-25.

Veranderingen in versie 2022.2

Deze versie is uitgebracht op 2022-05-20.

Update: Geen kwartaallevering 2021.4

In verband met problemen met de overgang naar een meer toekomstvaste levering zal er in Q4 van 2021 geen nieuwe kwartaallevering van de BAG plaatsvinden. Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit voor sommige gebruikers veroorzaakt. Begin Januari zal er een nieuwe levering worden gedaan. Deze levering zal op een meer toekomstvast fundament binnen het Kadaster draaien en meer ruimte geven voor toekomstige doorontwikkeling.

Veranderingen in versie 2021.3

Deze versie is uitgebracht op 2021-08-24.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-07-08.

Veranderingen in versie 2021.2

Deze versie zal worden uitgebracht op 2021-04-30.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-08.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Toevoeging van geometrische informatie voor meer adresseerbare objecten. Op dit moment worden deze als bag:geometrie_vlak bijgevoegd. In een volgende release zullen deze met de reguliere bag:geometrie eigenschap worden ontsloten.
 • Toevoeging van de tussengelegen klasse bag:AdresseerbaarObjectRegistratie.
 • Aanscherping van de patronen die registraties verbinden met objecten (de externe foaf:primaryTopic relatie).
 • Onderverdeling van de verschillende status waardelijsten onder een overkoepelende bag:Status klasse.
 • De patronen (SHACL) zijn nu onderdeel van de data model graaf (voorheen zaten deze in een aparte graaf).
 • Verbetering van een typfout in het patroon voor woonplaats naam (shp:WoonplaatsRegistratie_naam).
 • Toevoeging van een eigenschap definitie voor bag:huisletter.
 • Het data model maakt gebruik van automatische verrijking. Hierdoor zijn bepaalde eigenschappen zoals menselijk leesbare labels voor veel meer nodes beschikbaar gekomen.
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

Veranderingen in versie 2021.1

Deze versie is uitgebracht op 2021-02-15. Deze versie bevat BAG en BGT.

BAG veranderingen

 • Dit is de eerste levering waarin de BAG is opgenomen. Deze is gebaseerd op het BAG 2.0 data model.
 • Onderdeel van deze levering is een data story waarin voorbeeld bevragingen over de BAG te vinden zijn: link

Gemeenten in Nederland

Created a year ago

Nederlandse gemeenten

Deze data story geeft een overzicht van de grootste Nederlandse gemeenten (op basis van oppervlakte), en de meest dichtbevolkte Nederlandse gemeenten.

De grootste Nederlandse gemeente

De gemeenten kunnen gesorteerd worden op basis van hun oppervlakte. Hieronder volgt een overzicht van de 25 grootste gemeenten. Omdat water wordt meegerekend is Zeewolde groter dan Amsterdam!

BAG Praktijkhandleiding

Created a year ago

Deze data story geeft een overzicht van de Schema.org verrijking van de BAG Praktijkhandleiding. Deze verrijking is gerealiseerd in een samenwerking tussen Team Onderzoek en het Data Science Team.

De BAG Praktijkhandleiding

De BAG Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding) is een veel gebruikte website waarin gebruikers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kennis met elkaar uitwisselen. De BAG Praktijkhandleiding is essentieel voor de praktische duiding van gegevens in de BAG, maar geeft ook informatie over de processen die met betrekking tot de BAG relevant zijn.

De BAG Praktijkhandleiding wordt als website gepubliceerd op het Internet. Net zoals andere website bestaat de Praktijkhandleiding uit een aantal documenten die middels hyperlinks naar elkaar verwijzen. Naast de BAG Praktijkhandleiding worden ook andere BAG producten gepubliceerd, waaronder het BAG data model in Linked Data (https://bag.basisregistraties.overheid.nl/datamodel).

Deze data story beschrijft linked data gegevens die op dit moment nog niet ontsloten worden in de productie versie van de Praktijkhandleiding. Deze experimenten zijn uitgevoegd binnen een afgesloten test omgeving en gebruiken een snapshot van de Praktijkhandleiding data.

Praktijkhandleiding Page Types

De BAG Praktijkhandleiding is georganiseerd rond verschillende soorten pagina's (modellering in de gekoppelde data als een sdo:WebPage), die elk specifieke informatie geven over de implementatie of het praktische gebruik van de BAG-dataset. De volgende query geeft een overzicht van de soorten pagina's die in de Praktijkhandleiding zelf voorkomen.

In de volgende tabel geeft de eerste kolom de naam van het paginatype voor de Praktijkhandleiding aan en de tweede kolom de typering die door Schema.org wordt toegepast. Deze typeringen worden binnen de pagina's van de Praktijkhandleiding als metadata ontsloten. Deze metadata wordt door zoekmachines verzameld en gebruikt om de web pagina's beter vindbaar te maken. De derde kolom geeft het aantal pagina's aan dat in de handleiding voor ieder type voorkomt. Dit overzicht geeft de gebruiker inzicht in de inhoud van de handleiding.